Sonntag, 20. Juli 2014

ധ്രുവദീപ്തി // Germany // യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും മൈഗ്രേഷനും യൂറോ പ്രതിസന്ധിയും /ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്.

ധ്രുവദീപ്തി // Germany // Politics -


യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും 
മൈഗ്രേഷനും യൂറോ പ്രതിസന്ധിയും //

ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാർ -
ജർമ്മൻ ഭാഷാപഠനസ്കൂൾ
 യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് മൈഗ്രേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കൊയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയാണോ അഥവാ  അല്ലെന്നോ    എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ സംശയത്തിനു മാത്രം  ഇടയാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നയതന്ത്ര വിഷയങ്ങൾ അത്ര പുതിയതുമല്ല? നമ്മെ ഏറെക്കുറെ ആകർഷിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകൾ മാത്രം ഇവിടെ എഴുതുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പൌരന്മാരുടെ
ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ഏറെക്കൂടുതൽ ശക്തമായി വർദ്ധിച്ചു. മൈഗ്രേഷനെക്കുറിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷങ്ങളിലെ ഏകദേശമായ  കണക്കനുസരിച്ച് വർഷം തോറും ഏതാണ്ട് ഒരുലക്ഷത്തോളം കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ക്രമമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായതായി കാണുന്നു. 2012- ൽ മാത്രം 369000 ത്തിൽപരം ആളുകൾ(സ്വദേശികളും, വിദേശികളും) ജർമ്മനിയിലേയ്ക്ക് കുടിയേറിയപ്പോൾ, 2013- പകുതിയായപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 400.000 ആളുകൾ തൊഴിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തിയതായി ജർമ്മൻ സ്റ്റാറ്റിടിക്സ്‌ ബ്യൂറോ 2013 a, 2013b റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതോടെ ജർമ്മനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റ രാജ്യമായി ആയിത്തീർന്നു. 

യൂറോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും കുടിയേറ്റവും.

കുടിയേറ്റ വർദ്ധനവിനെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ യൂറോ പ്രതിസന്ധിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച്, തെക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ധന-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിനും അയർലണ്ടിനും ശേഷം, സ്പെയിനും ഇറ്റലിയും ആയിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുടിയേറ്റ രാജ്യങ്ങൾ. മാത്രമല്ല , ഗ്രീസ്സിനു അവരുടെ ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം വച്ചു നോക്കിയാൽ, ജർമ്മനി സ്വീകരിച്ചതിലും താരതന്മ്യേന കൂടുതലേറെ കുടിയേറ്റക്കാർ ഗ്രീസിൽ  ഉണ്ടായിരുന്നവെന്ന് കാണാം. സ്പെയിനിൽ ഒരു പത്തു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ജനിച്ച വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്നും പതിനാലു ശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം, ജർമ്മനിയിൽ ഒരു അമ്പതു വർഷങ്ങളിലെ അതിഥി ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉയർന്നത് 12% ശതമാനമാണ്.

യൂറോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ അതിഥി ജോലിക്കാരുടെ കുടിയേറ്റങ്ങളുടെ ആകർഷണം ഉണ്ടായത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഒഴിച്ചു നിറുത്തി നിരീക്ഷിച്ചാൽ, ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ മൈഗ്രന്റ് ജോലിക്കാർക്ക് ജർമ്മനിപോലെ  ആകർഷകമായ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യരാജ്യം ഇല്ലായെന്നതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി. പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലില്ലായ്മയും അതിഥിജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഏറെ കൂടുതലാണല്ലോ. ഇരുപതു മുതൽ മുപ്പതു ശതമാനം വരെയും  ഇവരുടെയിടയിലെ  തൊഴിലില്ലായ്മ ക്വോട്ട ഉയരുന്നത് തീരെ അപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു. അന്ന് ലഭിക്കുന്ന തൊഴിൽ വേതനവും വളരെ സ്പഷ്ടമായി ത്തന്നെ വളരെയധികം താഴ്ന്നതുമാണ്. നേരെമറിച്ച് യൂറോ പ്രതിസന്ധിയുടെ കുത്തിഒഴുക്കിലും, ജർമ്മനിയുടെ തൊഴിൽ കമ്പോളവും തെളിയിച്ചത് വളരെ അതിശയകരമായിത്തന്നെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം   ആയിരുന്നു. വേതനം ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്.

സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മൂലധനപാലായനം ജർമ്മനി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലാഭം കൊയ്യുകയാണ്. യൂറോപ്രതിസന്ധിയിലെ പ്രതിസമതയില്ലാത്ത പരിണാമം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കുള്ള മൈഗ്രേഷൻ ഒഴുക്കിന് വഴി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോ സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ  രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെനിന്നുള്ള അനേകം ജനങ്ങൾ തൊഴിൽ കുടിയേറ്റം നടത്തിയത് സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലണ്ട്, എന്നിങ്ങനെയുള്ള  രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കാണ്.

ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പുതിയ അംഗ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യരാണ്. യൂറോപ്യൻ  യൂണിയനിലെ ഏതാണ്ട് പത്തിൽ ഒൻപതു ശതമാനം.  മദ്ധ്യ യൂറോപ്പ്-കിഴക്കൻയൂറോപ്പ് അംഗ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് (ബൾഗേറിയ, റുമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പടെ), 2012-ൽ മാത്രം അമ്പത്തിരണ്ടു ശതമാനം പേർ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കു കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സൌത്ത് യൂറോപ്പിൽ (ഉദാ: ഗ്രീസ്, ഇറ്റലി, പോർട്ടുഗൽ, സ്പെയിൻ,) നിന്നും 19 % വും. ആകെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ആളുകൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ആയിരുന്നു. യൂറോ പ്രതിസന്ധിയും, കൂടുതൽ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമായി നേരിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചതും, ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായതു ജർമ്മനിയിലേക്കുണ്ടായ അളവിൽ കൂടിയ കുടിയേറ്റ ആകർഷണ വലയമാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ചു സമാന്തര ലക്ഷ്യകുടിയേറ്റ രാജ്യങ്ങളിൽ 2007-നു മുമ്പായി ഉണ്ടായട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ അപേക്ഷിച്ച് 2012-ൽ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കുണ്ടായ തൊഴിൽ തേടിയുള്ള കുടിയേറ്റം ഏതാണ്ട് എഴുപതു ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. പക്ഷെ, ജർമ്മനിയുടെ ആകെമാന സാമ്പത്തിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ പങ്കുമാത്രമേയുള്ളൂയെന്ന് ജർമ്മൻ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അതേസമയം, ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് . അതായത്, ഇടവേളയിൽ യൂറോപ്രതിസന്ധി ശക്തിയായി നേരിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വീണ്ടും പൂർവസ്ഥിതിയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാവകാശവും അവസരവുമാകും. അതോടെ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കുള്ള തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചുള്ള കുടിയേറ്റം ശക്തമായി പിറകോട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള കുടിയേറ്റ വർദ്ധനവ് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും.

ഭാവി എന്തായാലും ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് (2012-13) കുറഞ്ഞത്‌ എഴുപതിനായിരം ബൾഗേറിയക്കാരും, കൂടുതൽ റുമേനിയക്കാരും കുടിയേറി. നിയമം കുറേക്കൂടി ലളിതമാക്കിയതോടെ അവരുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം എത്തി. ഈ കുടിയേറ്റ വർദ്ധനവിനു കാരണം, സാമ്പത്തികമായി ഒട്ടും തന്നെ ആകഷിക്കപ്പെടാത്ത സ്പെയിനും, ഇറ്റലിയും, ഒന്നും അവരുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷകളെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലായെന്നു കരുതിയതുകൊണ്ടാണ്.

കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത. 

1871 മുതൽ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കു 
നടന്ന കുടിയേറ്റം
കുടിയേറിയ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്ന അഭിപ്രായം നിലവിലുണ്ട്.  ഇവർക്കെല്ലാം   തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള കരാറിൽ അടിസ്ഥാനം നൽകാവുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ നടപടിയിൽ തടസ്സങ്ങളു ണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.        ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഒട്ടും ശരിയല്ല. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വസ്തുതയിതാണ്: 2010-ൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് നടത്തിയ ലേബർസർവേയിൽ അന്നുള്ള ജർമ്മൻ പൌരന്മാരുടെ ഇടയിൽ 28 ശതമാനം ബിരുദധാരികൾ ഉള്ളപ്പോൾ പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ 43 ശതമാനം ആളുകൾ ബിരുദധാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി. 2000-മാണ്ടിലേതുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് 20 ശതമാനം കഷ്ടിച്ചുള്ള വർദ്ധനവാണെന്നു കണ്ടെത്തി. അവരിൽ 22 ശതമാനം ഒരു പ്രൊഫഷണ ൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു. 2000- ലെ കണക്കിൻ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് അത് പകുതിയോളം വന്നു.

കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെപ്പറ്റി രണ്ടു സുപ്രധാനമായ വഴിത്തിരിവുകളെ (Trends) മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ  പിൻപിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാമതായി, കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസനിലവാരം.  കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സ്വദേശം ഏതാണെന്നതനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതനിലവാരം കാണുന്നത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളായ സൌത്ത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉള്ളത് മദ്ധ്യ -പൂർവ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആണ്. ഈ സവിശേഷത എല്ലാ ബിരുദധാരികൾക്കും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവരുടെയിടയിൽ  കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, ആഗോള തലത്തിൽ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരേക്കാൾ കുറഞ്ഞത്‌ നാലിരട്ടിയെങ്കിലും മുകളിൽ സാധ്യതകളേറുന്നത്; മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് തൊഴിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ കുടിയേറ്റത്തിനു ഏറെ എളുപ്പം ആകുന്നതും. ഇക്കാലത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യുവ ജർമ്മൻകാർക്കും ഇതേ അവസ്ഥതന്നെയാണ്‌. ഏറെ സഹായകമായ പ്രധാനഘടകമാണ്, യുവജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം തേടുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രതയും. അത് വളരെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

തീർച്ചയായും, ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത നേടിയവർ മാത്രമല്ല, മറിച്ച്, താഴ്ന്ന സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പഠനമോ അതിലും താഴയോ അഥവാ ഒരു തൊഴിലധിഷ്ടിത പഠനമോ ഇല്ലാത്തവരും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട്. ഇതിനു ഏതാണ്ട് കാരണമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ രാജ്യത്തും വ്യത്യസ്ഥപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പിലുള്ളത്. ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഡുവൽ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവും വേറെ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ചില ഈസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ഏതാണ്ട് 60 % പേരും ഉന്നതപഠനം ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ, 2010 മുതൽ കുറഞ്ഞും കൂടിയും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പഠനത്തിലും, സാങ്കേതിക പഠന സാധ്യതകളിലും ഉയർച്ച ഏകദേശം 35 % വരെ ഉയർന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കൊടുംപട്ടിണി കൊണ്ട് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ ആളുകൾ അന്യദേശ കുടിയേറ്റം നടത്തുന്നതിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് . ഉദാ: ബൾഗേറിയ, റുമേനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം പേർ ജർമ്മനി പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേയ്ക്ക്  കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട്. സമയാധിഷ്ടിത ജോലികൾക്കായി ഇത്തരം ജോലിക്കാരെ എടുക്കുന്നതിൽ നിയമം വളരെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ലാഭം നോക്കിയുള്ള കുടിയേറ്റജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം ജർമ്മനിയിൽ ഒരു വർഷം ഏകദേശം രണ്ടുലക്ഷം വരുമെന്നു ഒദ്യോഗികമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർ കുറഞ്ഞ മാസ്സങ്ങൾ മാത്രമേ ജർമ്മനിയിൽ തങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇവർക്ക് പ്രത്യേകമായി യോഗ്യതകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്. കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ ദീർഘകാലം താമസ്സിക്കുന്നതിന് താത്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ബൾഗേറിയ, റുമേനിയ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ ഘടക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും എത്തുന്ന തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് യോഗ്യതയനുസരിച്ചുള്ള മൈഗ്രേഷൻ എന്ന നയമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറെയും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് അറിയുക. എന്നാലതു ഏതളവിൽ വരെ കൃത്യമായി നടപ്പാകുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്.

മൂന്നിലൊന്നു അംഗീകാരം.

കുടിയേറിയ വളരെയേറെ തൊഴിലാളികളും ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവർക്കുള്ള യോഗ്യതയുടെ തോതനുസരിച്ചല്ലായെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടെണ്ടതാണ്. അതുപക്ഷെ സ്വദേശികളായ ജർമ്മൻകാരുടെയും സ്ഥിതി, യോഗ്യതയിലും ജോലിയിലും ഒരു അളവു വരെ ഏതാണ്ട് സമാനതയുള്ളതാണ്. ആ അളവു 27 % വരെയുണ്ടാകുമെന്ന അഭിപ്രായം നിലവിലുണ്ട്. അതുപോലെ ജർമ്മനിയിൽ കുടിയേറിയ ഒരാളുടെ രണ്ടാം തലമുറയ്ക്കും സമാനമായ പരിഗണനാ അവകാശമെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഏകദേശം 33 % എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊന്ന്, മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തു വിദേശത്തു വന്ന ഒരാളുടെ പഠനയോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള പരിഗണന ലഭിക്കുന്നത് 10-മുതൽ  20 ശതമാനം വരെയെന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

അങ്ങനെവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെറുതെയങ്ങനെ സാധാരണമായ പഠന യോഗ്യതാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം അവരുടെ പങ്കു യൂറോപ്യൻ തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും മൈഗ്രൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള തൊഴിലന്വേഷകരിൽ ഒരു നല്ല ഭാഗം അവരുടെ യോഗ്യതയയിലും താഴെയുള്ള ലഭിക്കാവുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ  അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കുടിയേറിയ രാജ്യത്തുള്ള താമസ്സം കാലാവധിയേക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയൂ. ജർമ്മൻ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം ഇന്റഗ്രേഷൻ നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ്. മൂന്നിലൊന്നു മൈഗ്രൻസും അവരുടെ മുൻ യോഗ്യതാ ബിരുദത്തിനു  പുതിയ കുടിയേറ്റ  സ്ഥലത്ത് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായത് നിയമപരമായിചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കു നിലവിലുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ നിയമനടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

കേരളീയ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജർമ്മനിയിലേയ്ക്കുള്ള സാഹസിക കുടിയേറ്റ ചരിത്രം -1965

തൊഴിൽ വർദ്ധനവും മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭവും .

കുടിയേറ്റങ്ങൾ തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകളെ ഒരുവശത്ത്‌ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം മറ്റേ വശത്ത്‌ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ല, ശമ്പളം ഒട്ടു കുറയുന്നുമില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞകാല തൊഴിൽരംഗം നിരീക്ഷിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കുടിയേറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നുള്ള ഈയൊരു ആശങ്ക കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ജർമ്മൻ തൊഴിൽ കമ്പോളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു കാരണമാക്കിയതിതാണ്, ജർമ്മനി ഒരു കുടിയേറ്റ രാജ്യമല്ലായെന്നു ധരിച്ചുവശായതാണ്.

ഇവിടെ ആശയപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്‌താൽ ഈ ആശങ്ക സന്ദേഹാസ്പദമാണ്. വളരെ ലളിതമായി നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ വരാനും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതായത്, മൂലധനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധിച്ച ലാഭവും തൊഴിലിനു നൽകപ്പെടുന്ന വേതനം കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അവസ്ഥാഭേദങ്ങൾ തന്നെ. ഈ ലാഭവിഹിതം ജർമ്മൻ ജനതയിൽ സ്വാഭാവികമായി താനേ അൽപമെങ്കിലും എത്തിച്ചേരും. തൊഴിൽവർദ്ധനവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അത് മൂലധനത്തിന്മേൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ലാഭമാണ്. അതുപക്ഷെ മൂലധന വർദ്ധനവനുസരിച്ചുള്ള നിക്ഷേപം തൊഴിൽരംഗത്ത്‌ കൂടിവരും. അത് സ്വദേശ -വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിയിക്കുമെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ഫലമോ, സാമ്പത്തിക രംഗം വികസിക്കുന്നു. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൂടുന്നു, പുതിയ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളും വരുന്നു. ഇതോടെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് വേതനവർദ്ധനവും  അതേസമയം കുറഞ്ഞ തൊഴിലില്ലായ്മയുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് കുടിയേറി അയാൾ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു മറുപടിയില്ലാത്ത ചോദ്യമാവുകയില്ല. അതൊക്കെ അയാളുടെ ജോലിക്കനുസരണമായി വേണ്ടിയിരുന്ന യോഗ്യതയിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. ജർമ്മനിയിലേയ്ക്ക് ഇക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ  നിന്നും കുടിയേറുന്നവരിൽ ഭീമഭാഗം ആളുകളും ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ്. എങ്കിലും ഒരേജോലിസ്ഥലത്തുള്ള വിദേശികളും ജർമ്മൻകാരും തമ്മിൽ താരതന്മ്യം നോക്കിയാൽ തൊഴിൽ പരിചയം കൂടുതലുള്ളത് ജർമ്മൻകാർക്കാണെന്നു വ്യക്തക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ജർമ്മനിക്ക് കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കാനുണ്ട്. പരിണിതഫലമോ, ലാഭവും നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നത് വീതിക്കുമ്പോൾ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ വരവിലൂടെ ആർക്കാണ് കൂടതൽ നഷ്ടം, ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ലാഭം? നഷ്ടം, രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന വിദേശ ജോലിക്കാരന് തന്നെ. ഇതിനാൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ പ്രാധാന്യം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയും, മൈഗ്രന്സിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു./gk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dhruwadeepti.blogspot.com
e-mail: dhruwadeepti@gmail.de

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.