Dienstag, 10. August 2021

ധ്രുവദീപ്തി // History // ജർമ്മനി // ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് മുതൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ വരെ.// ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

   ജർമ്മനി 

ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് മുതൽ അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ വരെ.

ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

ഫ്രാൻസിനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മൻകാരുടെ ആദ്യ സൈനിക വിജയങ്ങൾക്കു ശേഷം, 1870 സെപ്റ്റംബറിൽ ജർമ്മൻ രാജ്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഏകീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഷ്യയുടെയും തെക്കൻ ജർമൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വടക്കൻ ജർമൻ കോൺഫെഡറേഷനും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വ  ഏകീകരണചർച്ചകളുടെ ഫലമായി വടക്കൻജർമൻ കോൺഫെഡറേഷനും,മാത്രമല്ല ബവേറിയ,വുർട്ടെംബർഗ് എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് 1870 നവംബറിൽ ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷനെ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1867 ഏപ്രിൽ 16-ന് അംഗീകരിച്ച വടക്കൻ ജർമൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ ഭരണഘടന 1871 ജനുവരി 1-ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. അന്ന് ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം 25 ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ (ഫെഡറൽ അംഗങ്ങൾ) ആണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൂടാതെ ഹാംബർഗ്, ബ്രെമൻ, ലൂബെക്ക്, എന്നീ മൂന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹാൻസിയാറ്റിക്ക് നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ-അല്സേസ്-ലോറൈൻ മേഖലയും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. // 

1866 ലെ ജർമ്മൻ യുദ്ധത്തിലെ തോൽവിക്ക്ശേഷം, ഓസ്ട്രിയൻ ചക്രവർത്തിയായ ഫ്രാൻസ്  ജോസഫ് ഒന്നാമൻ ബഹുവംശീയ സംസ്ഥാനത്ത് (ഓസ്‌ട്രോ-ഹംഗേറിയൻ സെറ്റിൽമെന്റ്) ദേശീയത പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇമ്പീരിയൽ ഹൌസ്,ഫോറിൻ അഫയേഴ്‌സ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആദ്യ അധികാരി ഫ്രീഡ്രിക്ക് ഫെർഡിനാൻഡ് ഫൊൻ ബ്യുസ്റ്റ്, 1867- 1871 വരെ അധികാരത്തിലിരുന്നു. അദ്ദേഹം "റൈഷ് ചാൻസലർ"എന്ന പദവിയും വഹിച്ചിരുന്നു. ഇത് 1871 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹംഗേറിയാക്കാരുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം തുടർന്ന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല. 

റൈഷ് ചാൻസലർ (വൈമാറർ റിപ്പബ്ലിക്ക്)- 

1918 നവംബർ വിപ്ലവം നടന്നതോടെ അന്ന് ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല റൈഷ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസ് ഒരു വിപ്ലവകരമായ ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൗൺസിൽ ആയി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.1919 ഫെബ്രുവരിയിൽ റൈഷ് സാമ്രാജ്യ തലത്തിൽ താൽക്കാലിക റൈഷ് അധികാരം സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിന്റെ പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു. അതായത്, സർക്കാർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റൈഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് ഇത് ഇടം നൽകി. ഈ റൈഷ് സർക്കാരിന്റെ ചെയർമാൻ റൈഷ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവി സ്വീകരിച്ചു. 

എന്നിരുന്നാലും 1919 ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ വൈമാറർ ഭരണഘടന "റൈഷ് ചാൻസലർ "എന്ന സ്വാഭാവിക പദം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. വൈമാറർ റിപ്പബ്ലിക്കിലും (1919- 1933 ) അന്ന് റൈഷ് ചാൻസലറെ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തലവൻ നിയമിക്കുകയും പിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റൈഷ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാൽ, റൈഷ് ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ (കൂടാതെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും) അദ്ദേഹം റൈഷ് ടാഗിന് (പാർലമെന്റ്) ഒരു ഉത്തരവാദിയും ആയിരുന്നു. വൈമാറർ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ റൈഷ് ടാഗ് (പാർലമെന്റ്) വ്യക്തമായ പ്രമേയത്തിലൂടെ വിശ്വാസം പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അത്തരമൊരു അവിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പാർലമെന്ററി ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ചാൻസലർക്ക് ഭരിക്കാനാകും. കൂടാതെ വൈമർ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 48 പ്രകാരം അടിയന്തിര ഓർഡിനൻസ് എന്നതിനെ  വിളിക്കാൻ റൈഷ് പ്രസിഡന്റിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1815 മുതൽ 2014 വരെ---

1871 ജനുവരി 18-ന് ഇമ്പീരിയൽ പ്രഖ്യാപനവും 1871 മാർച്ച് -3 ന് ആദ്യത്തെ ജർമ്മൻ റൈഷ് റ്റാഗ് (ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യ പാർലമെന്റ് ) തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നപ്പോൾ, 1871 ഏപ്രിൽ 16-ലെ ജർമൻ റൈഷിനുവേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന ഒടുവിൽ ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ താല്കാലിക ഭരണഘടനാ ഉടമ്പടികളായി മാറ്റി. ജർമ്മൻ റൈഷ് എന്ന പദം ആ ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യസ്ഥാനത്തു ചേർത്തു. അതുപോലെ, "ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തി" എന്ന പദവും ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1871 ഏപ്രിൽ 14-ന് "റൈഷ് റ്റാഗ് "ഭേദഗതി ചെയ്ത ഭരണഘടന 1871 ഏപ്രിൽ 14-ന് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാക്കിയശേഷം,കൈസർ വിൽഹെം-1 ഒപ്പിട്ടു അതേവർഷം മെയ് 4-നു അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അന്ന് എല്ലാ ജർമ്മൻ രാജകുമാരന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭൂമികൾ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഏകീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ജർമ്മൻഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ തന്ന റൈഷ് ഒരു "മുകളിൽ നിന്നുള്ള വിപ്ലവം"എന്നനിലയിൽ റൈഷ് (സാമ്രാജ്യം) സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമായിരുന്നു. അതേസമയം ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഒരു സൂചനയും നല്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന്റെ റൈഷ് റ്റാഗ്, പ്രാതിനിധ്യം- പൊതുവും തുല്യവും നേരിട്ടുള്ളതും രഹസ്യവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നട  ത്തപ്പെടണം. നിയമനിർമ്മാണ നടപടി ക്രമങ്ങളിലും ബജറ്റ് നിയമത്തിലും എല്ലാം അധികാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.ബജറ്റിന് അതിന്റെ അംഗീകാരവും ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ സൈനിക ചെലവില്ലാതെ, അത് റൈഷിന്റെ ചെലവ് തുകയുടെ അഞ്ചിൽ നാളിൽ കൂടുതൽ തുടക്കത്തിൽ അത് ഏഴു വർഷത്തേയ്ക്കും 1881 മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേയ്ക്കും ഒരു നിശ്ചിത സൈനിക വലിപ്പത്തിന് റൈഷ് റ്റാഗ് അത് അംഗീകരിച്ചു. 

കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയപ്പോൾ രൂപഭാവഭേദങ്ങളും കണ്ടുതുടങ്ങി.അന്നത്തെ ദേശീയ സർക്കാരുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്ന സമയങ്ങളിൽ റൈഷ് റ്റാഗിനേക്കാൾ വിപുലമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ യോഗങ്ങൾ റൈഷ് റ്റാഗിലെപ്പോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നതല്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. ബജറ്റ് പാസാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പുറമെ, റൈഷ് റ്റാഗ് പിരിച്ചുവിടലും യുദ്ധ പ്രഖ്യാപനവും ഉൾപ്പെടെ, ചക്രവർത്തിയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് അകത്തും ഭരണഘടനാപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരവധി ഭരണചുമതലകളും മധ്യസ്ഥൻസ്ഥാനവും ചക്രവർത്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. 

ഫെഡറൽ കൗൺസിലിലെ പ്രതിനിധി വോട്ടുകൾ, ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നിവാസികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പമനുസരിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. തത്ഫലമായി, പ്രഷ്യ രാജ്യത്തിന് കേവലഭൂരിപക്ഷം ഇല്ല. ചില ഭരണഘടനാഭേദഗതികൾ,സൈനിക വിഷയങ്ങൾ പോലുള്ള നിർണ്ണായക വിഷയം വന്നാൽ ഒരു തടസ്സന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫെഡറൽകൗൺസിലിന് ഒരു ശക്തമായ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും മറ്റു റൈഷ് അധികാരികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചക്രവർത്തി, റൈഷ് ചാൻസിലർ എന്ന പ്രായോഗിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം ഒരു ഭരണഘടനാരാജവാഴ്ചയായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയസൈനിക നേതൃത്വം അന്നത്തെ പ്രഷ്യൻ രാജാവും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സ് സഭാ  സുപ്രീം അധിപനുമായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു. അന്ന് റൈഷ്ടാഗ് യോഗം വിളിക്കാനും തുറക്കാനും നീട്ടിവയ്ക്കാനും അടയ്ക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. സാധാരണയായി അന്ന് പ്രഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റൈഷ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കാനും സംസ്ഥാന കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഫെഡറൽ കൗൺസിൽ ചെയർമാനായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചക്രവർത്തിയുടെ ഓഫീസ് മേധാവിയായി നേരിട്ട് ചാൻസലറുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇമ്പീരിയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിനും രാജാവ് ഉത്തരവുകൾ ഇട്ടിരുന്ന കാലം. റൈഷ് ചാൻസലർമാരും സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചക്രവർത്തിയോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരായിരുന്നു, പാര്ലമെന്റിനോടല്ല.തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ പാർലമെന്റ് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മാത്രമേകഴിഞ്ഞുള്ളു. എന്നാൽ അത് ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താനും രാജി നിർബന്ധിക്കാനും ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. മറുവശത്ത്, ചക്രവർത്തിയും ചാൻസലറും റൈഷ് റ്റാഗിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ അനേകം മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും രാജവാഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അവകാശം, പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് ശേഷം ആയിരുന്നു.  

 Otto von Bismark

ജർമ്മൻ മഹാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ്(റൈഷ് റ്റാഗ്)കുറഞ്ഞചില അവകാശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഒരു ജർമ്മൻറൈഷ്ഭരണഘടന, പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യവും അത്പോലെ സർവ്വത്രികവുമായ വോട്ടവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുരോഗമനപരമായി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എന്നാൽ ചാൻസലർ ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാക്കിന് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഭരണ ഘടന, 1850-ലെ പ്രഷ്യൻ ഭരണഘടനാ ചാർട്ടറിൽ അന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേ ഷൻ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാത്രമായി അത് ഒതുങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, ബിസ്മാർക്ക് ഭരണഘടനയിൽ  വ്യക്തിഗത രാജ്യങ്ങളുടെയും ഏകീകരണത്തിനുമായും യാഥാസ്ഥിതിക രാജ്യവാഴ്ചയും ബൂർഷ്വാ സമൂഹവുമായ  തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പായും സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏകീകരണത്തിനും അത് സംഭാവന ചെയ്തു.  

ഭരണത്തിന്റെ ചുമർ എന്ന നിലയിൽ, ഓരോവ്യക്തിഗത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരികൾ റൈഷ് നിയമങ്ങൾ  നടപ്പിലാക്കി. ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ, കൂടാതെ, സ്‌കൂളുകളുടെ പ്രത്യേക സംവിധാനം തുടങ്ങിയവയിൽ വിപുലമായ കഴിവുകളും വികസന സാദ്ധ്യതകളും ഉണ്ടാക്കി. അവരുടെ ഒരു സ്വന്തം നികുതി വരുമാനവും അവർ ക്രമീകരിച്ചു. ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക്ആരായിരുന്നു .?1871 മുതൽ 1890 വരെയുള്ള കാലത്ത് ജർമ്മൻസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റൈഷ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹം. അന്ന് ജർമ്മൻഏകീകരണത്തിന്റെ ഭാവിയിലെ പൂർണ്ണതയും ആധുനികതയുടെ വലിയ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനുമായി ചാൻസലർ ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. // ഓട്ടോ എഡ്വേർഡ് ലിയോപോൾഡ് ഗ്രാഫ് ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് 1815 ഏപ്രിൽ 1 -ന് ആൾട്ട് മാർക്കിലെ ഷോൺ ഹൗസനിൽ ഈസ്റ്റ് എൽബയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക രാജകുടുംബ ത്തിൽ ജനിച്ചു. ഗോട്ടി0ഗൻ, ബെർലിൻ എന്നീ സർവ്വകലാശാലകളിലാണ് ബിസ്മാർക്ക് നിയമപഠനം നടത്തിയത്. 1836 മുതൽ അദ്ദേഹം ആഹൻ നാഗരത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനി അഭിഭാഷകനായി ജോലിയും ചെയ്തു.

അംഗരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിലനിറുത്തി യിരുന്നു. അവരുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി അടിസ്ഥാന പ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചേംബർ, വേറൊരു രണ്ടാം ചേംബർ കൂടാതെ ഉപരിസഭയുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അംഗങ്ങൾ രണ്ടു തരത്തിൽ പെട്ടവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വടക്കൻ പ്രഷ്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്കൾതന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലും. അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ ജനാധിപത്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു  എങ്കിലും വ്യക്തിഗതരാജ്യങ്ങളിൽ വോട്ടു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പൊതുവെ കുറെ പരിമിതവും അസന്തുലിതവുമാണ്. ഫെഡറലിസ്റ് ഘടനയാണെങ്കിലും ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് വിദേശനയം സൈനികകാര്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക നയങ്ങൾ, കസ്റ്റംസ്, വിദേശവ്യാപാരനയം, സാമ്പത്തികം, നിയമവിഷയങ്ങൾ, ഇവയിലെല്ലാം പ്രത്യേക കേന്ദ്രീകൃത യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ജർമ്മൻ റൈഷ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 78 പ്രകാരം ഭരണഘടനാ പ്രമാണ പാഠത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഭേദഗതി വരുത്താതെ ലളിതമായ റൈഷ് നിയമം വഴി വിപുലീകരിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിനു അത്തരമൊരു ഭരണഘടനാ പരമായ ഫെഡറൽ കൗൺസിലിൽ നാലിൽമൂന്ന്‌ ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. 1871-ൽ ഭരണഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം രാജവാഴ്ചയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ റൈഷ്ടാഗ് കാലക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ജനസംഖ്യയിലെ ബഹു ഭൂരിപക്ഷമ ജനങ്ങളും പാർലമെന്റിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം സ്വയം കണ്ടു. പൊതു ജനാഭിപ്രായവും അതേപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായി. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ റൈഷ് റ്റാഗ് കാലക്രമേണ കൂടുതൽ അന്തരം പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു.

ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് മുൻകാലത്തു ചെയ്തതുപോലെ, കൈസർ (ചക്രവർത്തി) വിൽഹെം രണ്ടാമൻ തന്റെ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യ അവകാശങ്ങൾ കുറച്ചും റൈഷ് റ്റാഗ് വിപുലീകരിക്കാൻവേണ്ടിയ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും തിരസ്ക്കരിച്ചു. അതിനു ശേഷം ഭരണഘടനാഭേദഗതിയിലൂടെ അട്ടിമറി ഭീഷണികളും ഭരണഘടന റദ്ദാക്കുന്നത് പോലും ചെയ്യുന്ന ഭീഷണികളോ ഒരിക്കലും കിരീടാവകാശിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധംവരെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയിൽ ഒരു മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. തന്റെ രാജിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പ് ശക്തമായ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയസമ്മർദ്ദത്തിനുശേഷം ചക്രവർത്തി 1918 ഒക്ടോബർ 28-ലെ ജർമ്മനിയുടെ സാമ്രാജ്യ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പാർലമെന്ററി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കി. വൈമാറർ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 178, 1919 ആഗസ്റ്റ് 11ന് റൈഷ് ഭരണഘടന ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കി.

1871-ൽ ജർമ്മൻ റൈഷ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ശക്തിസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറയായി . രണ്ടാമത്തെ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം (റൈഷ് ) ഭരണഘടനാടിസ്ഥാന രാജവാഴ്ചയായി. പരിമിതമായ അവകാശങ്ങളുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഒരു റൈഷ് പാർലമെന്റ് പുതിയതായിഅന്ന്  സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതികാലം കഴിഞ്ഞു അറുപതുകളിൽ ജർമ്മനിയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേൽ വേറൊരു ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായി. പ്രഷ്യൻ പ്രധാനമന്തിയായിരുന്ന ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് 1815-1898) അന്നത്തെ ജർമ്മൻ പ്രശ്നം സ്വന്തം രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു, മേൽത്തട്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടായ വിപ്ലവം. 1862 മുതൽ 1866വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രഷ്യൻ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും ഭരണവിരുദ്ധവുമായ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിന്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നെ അന്നത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവിനു അനുകൂലമായും പാർലമെന്റിനെ എതിർത്തും ഉറപ്പാക്കി.1966 ലെ യുദ്ധം- അപ്പോൾ, ഓസ്ട്രിയയെ ഒഴിവാക്കിയത്, 1870 -1871 ലെ ജർമ്മൻ -ഫ്രഞ്ച് യുദ്ധത്തിൽ, അതുവരെ ഒരു ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന അധികാരത്തിനെതിരെ ഒരു വിദേശനയാധികാരം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിനു നെപ്പോളിയന്റെ ഫ്രാൻസ് അതിനുത്തരം  നൽകി.

1870-1871-ൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ നേടിയ വിജയം രണ്ടാം ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം എന്നത് വില്യം ഒന്നാമന്റെ സാമ്രാജ്യപ്രഖ്യാപനവും വെർസായിൽസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപിക്കലിലേയ്ക്കും നയിച്ചു. 1848 ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ലക്‌ഷ്യം അതിങ്ങനെ: ആ ഐക്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വഴി ബിസ്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുകയും റൈഷ് ചാൻസലറാവുകയും ചെയ്തു. 

1870 / 71-ൽ ഫ്രാൻസിനെതിരെ നേടിയ വിജയം രണ്ടാം ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യവും വില്യം ഒന്നാമന്റെ സാമ്രാജ്യപ്രഖ്യാപനവും കൂടാതെ വെർസായ്സ് എന്ന സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപിക്കലിലേയ്ക്കും നയിച്ചു. 1848 ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് :ഐക്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ബിസ്മാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തുടരുകയും ജർമ്മൻ റൈഷിന്റെ ചാൻസലറാകുകയും ചെയ്തു. 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യം. 

എല്ലാത്തിനുമുപരി, പാർലമെന്റിനുത്തരവാദിയായ ഒരു സർക്കാർ എന്ന വിഷയം പക്ഷെ നിറവേറ്റപ്പെടാതെ പോയി. അത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഒരു ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. എങ്കിലും ബിസ്മാർക്കിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രശ്നം മറ്റു ലിബറലുകൾക്ക് പരിഹരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനു ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാർലമെന്ററിവത് ക്കരണം പഴയ പ്രഷ്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻറെ രാജവംശം, സൈന്യം, അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുതിരകൾ, എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഉയർന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി, അതും, മറ്റു ജർമൻ രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധവുമായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി ബവേറിയ, സാക്സൺ, വ്യുർട്ടെ0ബർഗ്ഗ്. ഫെഡറൽ കൗൺസിന്റലിന്റെ രൂപത്തിൽ, അവർക്ക് ജർമൻ റൈഷിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരമെന്നതിൽ കൂടുതൽ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, അവർ റൈഷ് ടാഗിൽ അനുകൂലമായ ഈ അധികാരം ഉപേക്ഷിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. 

പൗരാവകാശങ്ങൾ   

25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാർക്ക് സാർവ്വത്രികവും തുല്യവുമായ ജർമ്മൻ റൈഷ് റ്റാഗ്‌ വ്യവസ്ഥയിൽ വോട്ടവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 1849 ലെ റൈഷ്(സാമ്രാജ്യ) ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു അത് ഒരിക്കലും പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, കൂടാതെ, ബ്രിട്ടനോ ബൽജിയമോ, പോലെയുള്ള ലിബറൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ജർമൻകാർക്ക് നൽകി. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, 19-)o നൂറ്റാണ്ടിൽ ജർമ്മനി ഒരു ഭാഗിക ജനാധിപത്യവത്ക്കരണത്തിലേയ്ക്ക് മാറുവാൻ, കുറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ചേരുന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറയാം.

ബിസ്മാർക്ക് -ചുരുക്കത്തിൽ-

1871 ൽ ജർമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതിനു മുമ്പ് 1871 -ൽ ചാൻസലറായിത്തീരാൻ ബിസ്മാർക്ക് ഒരുക്കമായി. 1847-ൽ ജോഹാന്ന ഫൊൻ പുട്ട്കർ എന്ന യുവതിയുമായി തന്റെ വിവാഹം വഴി ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവുമായി ഏറെ അടുത്ത ബന്ധം നേടി. ഈ സമയത്താണദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് പിന്നീട് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. ഉദാഹരണമായി, അന്നത്തെ പ്രവിശ്യാ പാർലമെന്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.1847 രണ്ടാണ് പ്രഷ്യൻചേംബർ അംഗമായി.1848-ലെ വിപ്ലവത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. ചില ചില സംഭവങ്ങൾ നോക്കാം. ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യത്തിനായി പോരാടുന്നു. ഫെഡറിക്ക് വില്യം നാലാമന്റെ സൈന്യം മാർച്ചു ചെയ്യുന്നു,  254 പേർ മരിച്ചു വീണു. അന്ന് ബിസ്മാർക്ക് സംസ്ഥാന പാർലമെന്റ് അംഗമാണ്. 1848 ബർലിനിൽ നടന്ന ചില വിപ്ലവ സംഭവങ്ങളെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അന്ന് തീവ്ര വലതുപക്ഷ കൺസർവേറ്റിവ്കളുടെ "ക്രോസ് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ പാർട്ടി"എന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അദ്ദേഹം സഥാപിച്ചത്. 1850 -ൽ എർഫർട് (ERFURT) പാർലമെന്റിൽ അംഗമായി. 1851 -59 കാലയളവിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ ജർമ്മൻ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള പ്രധാന പ്രഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 1859-മുതൽ 1862 വരെ പീറ്റേഴ്‌സ് ബർഗ്ഗ് കോടതിയിൽ പ്രഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായിരുന്നു.

പിന്നീട് പാരീസിലെ അംബാസിഡറായി സേവനം അനുഷ്ടിച്ചു. 1862- ൽ പ്രഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിതനായി. രാജാവിന്റെ ശക്തി നിലനിറുത്താനും ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ വചനം നിലനിറുത്തിയത്. അദ്ദേഹം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ പ്രഷ്യയുടെ സമത്വത്തിനുവേണ്ടിയും ഓസ്ട്രിയായുടെ അവകാശ വാദങ്ങളെ അതിശക്തമായി നിരാകരിക്കുകയും അത് ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളും നടത്തിയെന്നാണ് ചരിത്രം. ഈ നിലപാട് വൻശക്തികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ദ്വന്ദവാദം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമായി. ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷനിൽ രണ്ടു വൻശക്തികൾക്ക് ഇടം നൽകാൻ ഇടമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ കടന്നു മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അപ്പോഴേ ബിസ്മാർക്കിനു ബോധ്യം വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമ്മനിയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ബിസ്മാർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുവെന്നു ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ പക്ഷെ മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത തീരുമാനത്തിലൂടെ ഒരു ലിബറൽ ദേശീയ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല, അതു ഒരു ഒരു ഉടമ്പടിയായി മുകളിൽ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരണമല്ലോ. ഓസ്ട്രിയയുടെ ഉദ്ദേശം ഈയൊരു ഗോളിന്റെ കാഴ്ച്ച വഴിയിൽ നിൽക്കണമെന്നതായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഭാവി ജർമ്മനിയുടെ മുൻനിര സ്ഥാനത്തിന് ഒരു എതിരാളി എന്ന നിലയിൽ ഓസ്ട്രിയയെ ഉത്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള തന്റെ പദ്ധതി ബിസ്മാർക്ക് പിന്തുടർന്നു. 

1866-ൽ നടന്ന സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കോണിഗ്രാറ്റ്സിന്റെ (ഓസ്ട്രിയ- സാക്സണിൽ നിന്നുള്ള സേനകൾക്കെതിരെ പ്രഷ്യൻ സേന ) നിർണ്ണായക യുദ്ധത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക്മേൽ പ്രഷ്യയുടെ വിജയം "ഒരു മഹത്തായ ജർമ്മൻ വിപ്ലവം"എന്നാണ് ജേക്കബ് ബർക്കാർഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മൈക്കിൾ സ്റ്റർമർ അതിനെ "മുകളിൽനിന്നുള്ള വിപ്ലവം" എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു. വടക്കൻ ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷനിൽ റൈഷ് ഭരണഘടനയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന രൂപീകരണം തയ്യാറായി. 

1870-ൽ ഫ്രാൻസുമായുള്ള യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജർമൻകാരും ഒരുമിക്കുന്ന ദേശീയവികാരം ചൂഷണം ചെയ്തു എന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1871 ജനവരി 18-ന് വെർസായ്‌സിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഒരുക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് ജർമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ റൈഷ് ചാൻസലർ ആയി. ബിസ്മാർക്ക് ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആയതിനെക്കുറിച്ചു അന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിങ്ങനെ: "മുകളിൽനിന്നുള്ള വിപ്ലവം" എന്നാണ്.കൺസർവേറ്റിവ് വിപ്ലവമെന്ന ആശയത്തിന് നിരവധി അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. അതായത്, 1871ന് ശേഷം ബിസ്മാർക്കിന്റെ സമാധാന നയത്തിന്റെ കാലം ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യസംവിധാനത്തിന്റെ നല്ല സഹായത്തോടെ വൻശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തടയാൻവേണ്ടിയുള്ള പുതിയ ഒരു "അധികാരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ"വികസിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നു. തന്ത്രപരവും സന്തുലിതവുമായ നയങ്ങളിലൂടെ യൂറോപ്പിന്റെ നടു മദ്ധ്യത്തിലെ പുതിയ മഹത്തായ സാമ്രാജ്യം മറ്റു പ്രധാന യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾക്കു ള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സഖ്യത്തിലൂടെ വിദേശനയത്തിൽ അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ബിസ്മാർക്ക് വിജയിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രം കുറിക്കുന്നുണ്ട്. 

1871-ൽ ബിസ്മാർക്ക് "പ്രഭു"പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ആഭ്യന്തരരാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും വ്യവസായവത്ക്കരണം കൊണ്ടുവന്ന ചില ആധുനിക സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളിൽ അവയെ കണക്കിലെടുക്കുന്നതിൽ അവയുടെ ആവശ്യകതയെ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ കത്തോലിക്കത്വത്തിനെതിരായ സാംസ്കാരികപോരാട്ടത്തിൽ സോഷ്യലി സ്റ്റ് നിയമം ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പുതിയ ചില ശക്തികളെ വർഗ്ഗീകരിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും സ്വന്തം പരാജയം സഹിക്കേണ്ടിവന്നുവെന്ന് അക്കാലത്തെ ചരിത്രം പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനു പരസ്യപ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ യുഗരൂപം ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 

 1888-ൽ ഫ്രെഡറിക് ചക്രവർത്തിയുടെ മരണശേഷം വിൽഹെം- 1 ചക്രവർത്തിയുടെ മരണത്തിനും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുശേഷം ചാൻസലറും യുവചക്രവർത്തിയായ വിൽഹെം രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ സംഘർഷം ഉടലെടുത്തു. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ മൂലം 1890 മാർച്ചിൽ ബിസ്മാർക്കിനെ പിരിച്ചുവിടാൻ അത് കാരണമായി. ഷൂമാൻ, ഡെറ്റ്ലെവ് ഡബ്ല്യു:: ഹോഫ്മാൻസതലിന്റെ "കൺസർവേറ്റീവ് വിപ്ലവം" എന്ന ആശയത്തെക്കുറി ച്ചുള്ള ചിന്തകൾ- ഇതേക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു "പേഴ്സണൽ റെജിമെന്റിനായി " പരിശ്രമിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ യുവ കൈസർ വിൽഹെൽo രണ്ടാമനെ ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്ക് കൂടുതൽ എതിർത്തു. 1890 മാർച്ച് 20-ന് ബിസ്മാർക്ക് ചാൻസലർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. 1871 മുതൽ 1890 വരെ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്കിന്റെ ആ വീഴ്ചയുടെ കാരണം, ട്രിഗർ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിയമത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള സംഘർഷമാണ്. അതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും. ബിസ്മാർക്കിന്റെ പിൻഗാമിയായി ലിയോ ഫൊൻ കാപ്രിവിയാണ് (1894 വരെ) ചാൻസലറായി അധികാരത്തിലിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം 1933 വരെ 23 ചാൻസലർമാർ റൈഷ് ഭരണാധികാരികളായി. 1933 ൽ അടുത്ത ഭരണാധികാരിയായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച ഏകാധിപതിയായി അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിലെത്തി. 

അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ

1933 ജനുവരി 30 ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ റൈഷ് ചാൻസലറായി നിയമിതനായപ്പോൾ, അന്നത്തെ പാർലമെന്ററി രൂപവും ഒട്ടു പ്രായോഗികമായി അവസാനിച്ചു; ഹിറ്റ്ലർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി ഏകാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും യാതൊരു വിധം ഉത്തരവാദിത്തവുമില്ലാതെ ഏക ഭരണാധികാരിയാവുകയും ചെയ്തു. 1934 ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം റൈഷ് പ്രസിഡന്റ് പോൾ ഫൊൻ ഹിൻഡൻ ബർഗിന്റെ മരണശേഷം, അഡോ ൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലറിന് റൈഷ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈഷ് ചാൻസലർ പദവി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അന്ന് ആളുകൾ അവയിൽ വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രത്തലവനെന്ന നിലയിൽ ,1945 ഏപ്രിൽ 30 ന് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതുവരെ "നേതാവും റൈഷ് ചാൻസലറും" എന്ന പദവിയും വഹിച്ചു. അന്നത്തെ ഭരണഘടനാ നിയമം അനുസരിച്ചു പിൻഗാമിയെ നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശം അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു.  

എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയായ ജോസഫ് ഗീബൽസിനെ 1945 ഏപ്രിൽ 29-ന് റൈഷ് ചാൻസലറായി നിയയമിച്ചു. ഇതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമില്ല. കാരണം അക്കാലത്തു സഖ്യ കക്ഷികൾ ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം വലിയ തോതിൽ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ 1945 മെയ് 1 ന് ഹിറ്റ്ലറിന് ശേഷം ജോസഫ് ഗീബൽസും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അന്ന് പുതിയ റൈഷ് പ്രസിഡണ്ടി ന്റെ അതെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ നിയമിച്ച ഗ്രാൻഡ് അഡ്മിറൽ കാൾ ഡെനിറ്റ്‌സ്, തുടർന്ന് റൈഷ് ചാൻസലർ പദവി വഹിക്കാത്ത എക്സിക്യുട്ടീവ് റൈഷ് സർക്കാരിന്റെ തലവനായി റൈഷ് ധനമന്ത്രി കൗണ്ട് ഷ്വെറിൻ ഫൊൻ ക്രോസിക്കനെ 1945 മെയ് 2 -ന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ അവസാന നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് (നാസി പാർട്ടി) റൈഷ് എക്സിക്യുട്ടീവിനെ (നിയമാനുസൃതമോ, യഥാർത്ഥ കഴിവോ ഇല്ലാത്തവൻ) സഖ്യകക്ഷികളുടെ പട്ടാളം 1945 മെയ് 23 -ന് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. കൂടാതെ ഷ്വെറിൻ ഫൊൻ ക്രോസിക്കിനെ 1945 ജൂൺ 5- ന് ഔദ്യോഗികമായി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു പിരിച്ചുവിട്ടു. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ യുഗം അതോടെ അവസാനിച്ചു.

 ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായ  കാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമായി ജർമ്മൻ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നത് ബിസ്മാർക്ക് കണ്ടു. ദേശീയ ലിബറലുകൾക്ക് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇത് കാർട്ടൽ പാർട്ടികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് നന്നായി അറിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പുതിയതും കർശനമാക്കിയതും പരിധിയില്ലാ ത്തതുമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നിയമം അവതരിപ്പിച്ചു. അത്തരമൊരു സംഘർഷത്തിലൂടെ തന്റെ ഭരണം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വിൽഹെം ചാൻസലറുടെ പദ്ധതികളെ എതിർത്തു. 1890 ജനുവരി 24 ന് നടന്ന പ്രിവി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇരുവരും ഏറ്റു മുട്ടി. തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ, ബിസ്മാർക്ക് തന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തീവ്രമായി ശ്രമിച്ചു, അട്ടിമറി എന്ന ആശയവുമായി വീണ്ടും കളിച്ചു, പക്ഷേ കേന്ദ്രവും യാഥാസ്ഥിതികരും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത സഹകരണത്തിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി.

1890 മാർച്ച് 15 -ന്, കൈസർ വിൽഹെം ചാൻസലറുടെ സംഘർഷം കാരണം തന്റെ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു. പിരിച്ചുവിടലിനുള്ള ബിസ്മാർക്കിന്റെ അപേക്ഷ 1890 മാർച്ച് 18 -നാണ്.    ഭൂരിഭാഗം പൊതുജനങ്ങളും രാജിയിൽ ആശ്വാസത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു. തിയോഡർ ഫോണ്ടെയ്ൻ എഴുതി: “ഞങ്ങൾ അവനെ ഒഴിവാക്കിയത് ഭാഗ്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പതിവ് ഭരണാധികാരി മാത്രമായിരുന്നു തനിക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു,  ഏറെ കൂടുതൽ ഭക്തി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു  അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം പിന്നിലായിരുന്നു. ഓട്ടോ ഫൊൻ ബിസ്മാർക്കിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഉടനെ ചക്രവർത്തി രാഷ്ട്രീയമായി ഒട്ടും അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത  ജനറൽ ലിയോ ഫൊൻ കാപ്രിവിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. 

ചരിത്രം കടന്നുപോയി. അമേരിക്കയും റഷ്യയും- സഖ്യകക്ഷികൾ പുതിയ ജർമ്മനി യുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ തുടന്ന് നടത്തി. മുൻകാല ജർമ്മൻ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും, ഈസ്റ്റ് ജർമ്മനിയും എന്ന പേരുകളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. അതുപക്ഷേ, കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജർമ്മൻ ജനത സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു, "ഞങ്ങൾ ഒരു ജനതയാണ്" എന്ന മുദാവാക്യം. ഒടുവിൽ 1989 ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെയും സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിന്റെ ധാരണയിൽ എത്തി. ജർമ്മനി വീണ്ടും ഒരു "ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഓഫ് ജർമ്മനി" എന്ന് പേര് സ്വീകരിച്ചു.  അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ യുഗം അവസാനിച്ചതോടെ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട പശ്ചിമ ജർമനിക്ക് 1949 മെയ് 23- ജർമ്മനിക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാന ഭരണഘടനനിയമം ഉണ്ടാക്കി. 1949 മെയ് 8- ന് ജർമ്മൻ പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ച Grundgezetz മെയ് 16 മുതൽ 22 വരെ കൂടിയ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് മൂന്നിൽ രണ്ടിലേറെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസാക്കി. 1989 ലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോകചരിത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഇരുജർമ്മനികളുടെയും സംയോജനം നടത്തിയ ശേഷം 1998 ജൂലായ് 16-ന് ഭരണഘടനയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫെഡറൽ ജർമ്മനി ഇന്ന് സഖ്യകഷികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രയായി. //-

********************************************************************************************************

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
 *****************************************************************************************

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.