Freitag, 1. Juli 2022

ധ്രുവദീപ്തി // ലിങ്കണും ഡാർവിനും തമ്മിലെന്ത് ? George Kuttikattu


  ഏബ്രാഹം ലിങ്കൺ 
 ഡോ.ചാൾസ് ഡാർവിൻ 


ലിങ്കണും ഡാർവിനുംതമ്മിലെന്ത്    ? 

George Kuttikattu

ബ്രഹാം  ലിങ്കണും ചാൾസ് ഡാർവിനും - ഇവർ ഇരുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചവരാണ്. ഇരുവരും മനുഷ്യന്റെ സമത്വത്തിൽ ഒരുപോലെ തന്നെ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരുമാണ്. 

ഒരാൾ, ചോരപ്പുഴ ഒഴുക്കിയ യുദ്ധം നയിച്ചു . മറ്റെയാൾ വർഗ്ഗവിദ്വേഷികളിൽ നിന്നും വർഗ്ഗവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ വിഭിന്നതകളിൽനിന്നും ആദായം കൊയ്തു . പിറകോട്ടുള്ള ചരിത്രം അവലോകനം ചെയ്‌താൽ ഇരുവരുടെയും അതാത് മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയധികം പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴി യൊരുക്കിയെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇരുവരും ജനിച്ചത് ഒരേ ദിവസം, മരിച്ചത് ഒരേ മാസവും.  

അമേരിക്കയിലെ കെന്റക്കി സംസ്ഥാനത്തെ നോളിൻക്രീക്കിന് അടുത്ത് 1809 ഫെബ്രുവരി 12-)0 തിയതി ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലാണ് ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ ജനിച്ചത്.സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരുന്നില്ല. പിതാവ് തോമസും അമ്മ നാൻസിയും സഹോദരി സാറയുമടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം.

ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ - വളരെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസി, ജന്മനാൽ തന്നെ  രാഷ്ട്രീ യക്കാരനനായവൻ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. മഹാ വാഗ്‌മിയും തന്റെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളിൽക്കൂടി ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മഹാവ്യക്തിത്വത്തിനുടമയും. 

ഡോ.ചാൾസ് ഡാർവിൻ- ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ . സമ്പന്നൻ. ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാ നാഗ്രഹിച്ച മഹാപണ്ഡിതൻ. ഒരു നിശ്ശബ്ദനായ എഴുത്തുകാരൻ. ഇതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല. ദൈവശാസ്ത്ര പഠനം ഇടയ്ക്കവച്ച്‌ മുടങ്ങിപ്പോയെങ്കിലും അത് വരെയുള്ള ചിന്തകളും സങ്കല്പങ്ങളും മറികടന്ന് ശാസ്ത്രരംഗത്ത്‌ ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിൽ നാന്ദി കുറിച്ചു.

ഡോ. ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ ഇരുന്നൂറാം ജന്മദിനം ആചരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറ മഹത്തായ മറ്റൊരു ചിന്താശൈലിയും അറിവും പഠനരീതിയും സ്വീകരിക്കുന്നു.  പുതിയ പുതിയ ആഴങ്ങളിലേക്കുള്ള  അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും വഴി മുടക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ൾ അദ്ദേഹം ലോകത്തിനു കാഴ്ചവച്ച "ജനിതോത്പത്തി " (The origin of species) എപ്പോഴും ഒരു ചൂണ്ടുപലകയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ജീവതന്ത്രത്തിലും ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലും അമിത പ്രാധാ ന്യം നൽകി അതിനെ ആഗോളശാസ്ത്രപഠനവേദിയാക്കി ഉയർത്തിയത്. ഏബ്രാഹം ലിങ്കണിന്റെയും ചാൾസ് ഡാർവിന്റെയും അർപ്പിതമായ സേവനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നി ല്ലെന്നു ശാസ്ത്രലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഏബ്രാഹം ലിങ്കണിന്റെയും ചാൾസ് ഡാർവിന്റെയും തനതായ ചിന്താരീതി യിലും പ്രവർത്തനശൈലിയിലും ഏറെ സമാനതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണിങ്ങനെയെന്നത് ഏറെ ചിന്ത നീയവുമാണ് . കെന്റക്കിയിലെ ഒരു സാധാരണ കൃഷിക്കാരന്റെ മകനായി ജനിച്ച ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ , ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സെവേർണിൽ ഒരു ധനിക കുടുംബ ത്തിലെ ഭിഷഗ്വരപുത്രൻ-ചാൾസ് ഡാർവിൻ - ദാസ്യ വേലയോടും അടിമത്ത ത്തോടും ഇരുവർക്കും ശക്തമായ എതിർപ്പാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വിധ മനു ഷ്യാവകാശ ധ്വംസനത്തിനെതിരെ ഇവർ ഇരുവരും തങ്ങളുടേതായ മണ്ഡല ങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുനിന്നു പോരാടി.

അടിമവിമോചന പ്രഖ്യാപനം അടിവരയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏബ്രഹാം ലിങ്കണിന്റെ ഗെറ്റിസ്ബർഗ്ഗ് പ്രസംഗം - അതൊരു പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ജനാധിപത്യ ശാസ്ത്രത്തിലടിസ്ഥാനമാക്കി സമാധാനത്തിനും മനുഷ്യസമത്വ ത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു, അത്. 

ഡോ. ചാൾസ് ഡാർവിനും ഇതിൽ നിന്നും ഒട്ടും തന്നെ വിഭിന്നമല്ലാത്ത ചിന്ത കളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. "എല്ലാ മനുഷ്യരും സജാതീയത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണെന്ന അറിവ് " അദ്ദേഹത്തിൻറെ ബയോ ഗ്രഫി എഴുതിയ ജെയിംസ് മൂറും അഡ്രിയാൻ ഡെസ്മോൺടും " ഡാർവിൻസ് സേക്രഡ് കോസിൽ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു സമർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ അടിമത്ത സമ്പ്രദാ യങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയെന്നത് ഏബ്രഹാം ലിങ്കണിന്റെയും ചാൾസ് ഡാർവിന്റെയും ജീവിതോദ്യമങ്ങളിലെ പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു.

"ഒരു അടിമയെപ്പോലും മോചിപ്പിക്കാതെയാണ് ഐക്യം സാധിക്കുന്നതെങ്കി ൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യും.അഥവാ എല്ലാ അടിമകളെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ അപ്രകാരംതന്നെയും ചെയ്യും. അതുമല്ല, അവരി ൽ കുറച്ചുപേരെ മാത്രം മോചിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരെ സഹായി ക്കുകയുമില്ലായെങ്കിൽപ്പോലും അത് ഞാൻ ചെയ്യും ". അടിമത്തം  സംബന്ധി ച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇത് ഏറെ സഹായിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്.ഇതിലുറച്ചു നിന്ന് കൊണ്ടുതന്നെ ഏബ്രഹാം ലിങ്കൺ തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആഭ്യ ന്തരയുദ്ധത്തിൽ രാജ്യസഖ്യങ്ങളടങ്ങിയ " അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുക ൾ " രൂപീകരിച്ചു. അടിമത്ത സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കുകയും വർണ്ണ വിവേചന ത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു അവബോധം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി. 

അമേരിക്കൻ അടിമത്തം വളർന്നതെങ്ങനെ? 

അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്രമായതോടൊപ്പം യൂറോപ്പിൽ അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളു ടെ വലിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതേസമയം, അമേരിക്കയിൽ ഫാക്ടറിക ളും യന്ത്രവത്ക്കരണപ്രക്രിയയും ഇവയുടെ കുറവുമൂലം അവതാളത്തിലായി. യൂറോപ്പിനെ ആശ്രയിക്കാതെയുള്ള ഒരു യന്ത്രവത്ക്കരണം അസാദ്ധ്യമാണെ ന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അമേരിക്ക പരുത്തി, പുകയില,തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി അസം സ്കൃത സാധനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കപ്പലുകളിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനു പകരമായി യന്ത്രങ്ങളും പാർട്സ്കളും തിരികെ ലഭിച്ചു. പ്ലാന്റേഷനുക ളും ഖനികളും വികസനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തി. ഇതനുസരിച്ചു തൊഴി ലാളികളുടെ കുറവ് കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. ഈ സാഹചര്യം യൂറോപ്യൻ കോളനി ശക്തികൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊ ണ്ട് കായശേഷിയുള്ള കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെ അടിമകളാക്കി കൈമാറ്റം ചെയ്യു ന്നതിന് കരാറുണ്ടാക്കി.

അമേരിക്കയിൽ അടിമത്തം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കി ലും അത് ശക്തമായി വ്യാപിച്ചത് യൂറോപ്പുമായുള്ള കരാർ മുതലായിരുന്നു. കപ്പലുകളുടെ ഇടുങ്ങിയ വൃത്തികെട്ട മുറികളിൽ അടച്ചിരുന്ന അടിമകൾക്ക് പ്രകാശം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരുന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും പകർച്ചവ്യാധിയിൽപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അടിമകളും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ദിവ സംതോറും അമേരിക്കൻ തുറമുഖങ്ങളിലേയ്ക്ക് അടിമകളായി കയറ്റി അയ യ്ക്കപ്പെട്ട കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ നിസ്സഹായതയുടെ ദയനീയ രോദനം ഓരോ തിരമാലകൾക്കൊപ്പം അലിഞ്ഞുചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ട്രോപ്പിക്കൽ കാലാവസ്ഥയുള്ള അമേരിക്കയുടെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ധനിക കർഷകരാണ് അടിമകളെ വാങ്ങി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം വ്യവസായശാലകളും ബാങ്കുകളും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തി വന്നിരുന്ന വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അടിമത്ത വ്യവസ്ഥിതിയെയും അടിമവ്യാപാരത്തെയും അംഗീകരിക്കുവാൻ വിഷമം ഉണ്ടായത് അമേരിക്ക രണ്ടായി പിരിയുവാൻ ഒരു കാരണമായി. വടക്കൻ പ്രദേശത്തുകാരനായ ഏബ്രാഹാം ലിങ്കൺ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അടിമക്കച്ചവടത്തിന് എതിരാവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യ സമത്വത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിത്തീർന്നു, സ്വാതസിദ്ധമായ നീതിബോധത്തി ലുറച്ച പ്രതിജ്ഞയുമായി.

ഇതുപോലെ തന്നെ, ഏറെ സമാനതയോടെ തന്നെയാണ് ഡോ.ചാൾസ് ഡാർവി നും ചെയ്തത്. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നതിനല്ല, മറിച്ച് , പരിണാമ വാദം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സമാനതയുള്ള വരാണെ ന്നും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും സമർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 

എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും പ്രവർത്തന ങ്ങളിലെ വൈപരീത്യമാണത്. ഐക്യനാടുകളെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കു വാൻ ഏബ്രഹാം ലിങ്കണ് ഒരു യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടി വന്നു. ആറുലക്ഷത്തി ഇരു പതിനായിരത്തോളം പേര് പോർക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീണു. പക്ഷെ, യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ ഇതിലും എത്രയോ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരു ന്ന തെക്കൻ പ്രവിശ്യകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം തകർന്നടിഞ്ഞു കിടന്നു.

യന്ത്രവത്കൃത യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ യുദ്ധമെന്ന ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനഫലം ഭീകരമായിരുന്നു. എതിർ സൈന്യങ്ങളെ വകവരുത്തുക മാത്രമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നിരപരാധിക ളായ അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. അൻഡേഴ്സ ൺ ക്യാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന തടവുകാരിൽ നാൽപതു ശതമാനവും മരണത്തിനി രയായി.

1865 ഏപ്രിൽ പതിനാലാം തിയതി, ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച തന്റെ ഭാര്യയുമൊത്ത് നാടക തീയേറ്ററിലിരിക്കുമ്പോൾ വിൽക്കെസ് ബൂത്ത് എന്ന ഘാതകൻ എബ്രഹാം ലിങ്കനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. യാഥാസ്ഥിതിക ചേരിയുടെ കടുത്ത വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലെ ആത്മാർത്ഥ വും സ്തുത്യർഹവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സമത്വത്തി നും സഹവർത്തത്തിനും സുദൃഢമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ പണിത ചാൾസ് ഡാർവിൻ 1882 ഏപ്രിൽ 19- )0 തിയതി കെന്റിൽ അന്തരിച്ചു. //- 

*********************************************+*************************************

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
---------------------------------------------------         

Dienstag, 3. Mai 2022

ധ്രുവദീപ്തി // social & Politics // ഇത് താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയാണോ ? George Kuttikattu -

ഇത് താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയാണോ ? 

George Kuttikattu

ന്ത്യയിൽ ഫാസിസത്തെയും റേസിസത്തെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രശ്നമായി കരുതണം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ അദ്ദേഹo ഉൾപ്പെടുന്ന ദേശീയ  സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ടീയ പാർട്ടിയായ "ഭാരത്  ജനതാ പാർട്ടി"യെന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ പ്രശ്നമാണോഇത് ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്ര സമൂഹത്തിൽ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം പൂർണ്ണ അളവിൽ  മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ലോകത്തിലെ വലിയ ജനവിരുദ്ധ പിന്തിരിപ്പൻ പാർട്ടിയാകാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലത് ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുംഇന്ന് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചു ക്രമേണയുംഎന്നാൽ ഭാവി സുരക്ഷിതമായും മുന്നേറുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ  അറിയണം? ആദ്യമായിത്തന്നെ ഈ ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ലിബറൽ ഘടനകളെ ഒട്ടാകെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന ചങ്ങലകളിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അജ്ഞാത പ്രതീകാത്മതയിൽ വീഴാതെ നമ്മൾ അവയുടെയും അനന്തര ഫലം മനസ്സിലാക്കി തിരിയേണ്ടത് നിലവിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇതറിയുന്ന ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യവും സാങ്കേതികവുമായ ഒരു തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ട അടിസ്ഥാനമായ ജ്ഞാന- വിദ്യയെക്കുറിച്ചു ഈ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏറെ ബോധവാന്മാരാണ്.  

ചില ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളിലേയ്ക്ക് കടക്കാം.

ബി.ജെ.പിയുടെ ദേശീയ ഫാസിസ്റ്റ് മനഃശാസ്ത്രം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യാമഹാരാ ജ്യത്തെ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള വിപ്ലവചിന്താഗതിക്കാരോട് ഐക്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അതുപോലെ, അതേസമയത്ത്തന്നെ അധികാര സ്വേച്ഛാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഓരോ തൊഴിലാളികൾ, മാത്രമല്ല, അതിലും കൂടുതലായി തൊഴിലില്ലാ ത്തവരും ചെറുപ്പക്കാരും ഈ വിധം ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതി ഉള്ളവരുമായി അടുത്തു ചേർന്ന്നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇക്കാരണത്താൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ചില ചില വർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു പ്രചാരണത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വളരെയേറെ നിറഞ്ഞു എന്ന് കാണാൻ കഴിയുംഎന്നാൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ ആകട്ടെ, ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ നിഗൂഢ വികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്കത് ഏറെ അസ്ഥിരവും, അതിലേറെയും അത് അവ്യക്തവും ആയിരുന്നുവെന്നുവേണം നമുക്ക് കരുതുവാൻ.

ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ, ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക ചരിത്രവും മുൻകാലത്തെ ചരിത്രവും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തന്നെ വിവിധ വിദേശ രാജ്യശക്തികൾക്ക് കീഴിലായിരുന്നല്ലോ. അവർ, അറബികൾ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, മുതലായവർ ആയിരുന്നു. അത് ഏറ്റവും സമീപകാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട്, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു ആധുനിക ജനകീയ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ കൂടുതൽ പങ്ക് നല്കി വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ജനത ഒടുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യജീവിതത്തിനുവേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ചെയ്തു.  ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു "സ്വാതന്ത്രജനാധിപത്യരാഷ്ട്രം" പദവിയിൽ ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. ഇതിനായി സ്വന്തം ജീവൻ ബലികഴിക്കപ്പെട്ട, ലോകജനത ഹൃദയ പൂർവ്വം മഹാത്മാവായി ഇന്നുംഎന്നും നന്ദിയോടെ ആദരിക്കുന്ന, മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു നിമിഷം സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? 

ബി. ജെ. പി. പക്ഷപാതികളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ആർ. എസ്. എസ്. അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്ന ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വിപ്ലവകരമായ സമാന്തര മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഇവരുടെ സ്വന്തം ആളുകളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിർണ്ണായകഘടകമെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് കുറെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ബി. ജെ. പി.പാർട്ടി എന്നും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം നിഷേധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആളുകൾ പറയുന്നതെന്താണ്? അത്, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയിൽ അഭിനവ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപതി ആണെന്നാണ്. ഇന്നത്തെ സർക്കാരിന്റെ പിഴവു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്‌തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായം എഴുതിയാൽ അത് വലിയ കുറ്റമായി ആരോപിച്ചു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻപൗരന്റെ നാവരിയുന്ന നടപടികൾ ദിനംതോറും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ്  ഉണ്ടാകുന്നത് ? പാർട്ടിയണികളുടെ വിപ്ലവപിന്തുണ തന്നെ. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അത്പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മധ്യനിലപാർട്ടികളിൽ നിന്നും ബി. ജെ. പി. യ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് നിഗൂഢ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവകാരികളെ ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പൊതു രാഷ്ട്രീയ വിരുദ്ധമോ അഥവാ അവ രാഷ്ട്രീയമായി അവ്യക്തതയുള്ളതോ ആയിരുന്നെന്നു പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല.  

ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽനിന്നു കരകവിഞ്ഞുപോയത് പലപ്പോഴും യഥാർത്ഥ കമ്മ്യുണിസ്റ്റ്പാർട്ടിവിപ്ലവപ്രവർത്തകഘടകങ്ങളായിരുന്നു. പുതിയ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ചില രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പലതും ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാണു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വസ്തുതകൾ. ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഭാഗികമായും വളരെ നിഗൂഢമായും നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങ ളായ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വത്തി ന്റെ രഹസ്യ സൈനിക നടപടി പദ്ധതിയുടെ രൂപത്തെപ്പറ്റി അറിയുകയും ജനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് വിചിത്രമാണ്. സ്വന്ത പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി സർക്കാരിന് പണമില്ല. വാർത്താ പ്രൊപ്പഗാണ്ടയുടെ രൂപവും ഭാവവും എന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് 36 റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. സർക്കാരിന് യുദ്ധമാണ് വലുത്. പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മകമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ബി. ജെ. പി. പതാകയുടെ ഒരു വലിയ ചിഹ്നമുണ്ട്."ഞങ്ങൾ താമരപുഷ്പങ്ങളുടെ കർത്താവാണ്, പതാക ഉയർത്തുക" -.അവർ ഇപ്രകാരമാണ്, ഇന്ത്യൻ ജനതയെ അവർക്കൊപ്പം നിന്ന് പാടാനും ആടാനും വഴിയൊരുക്കുന്നത്.? 

താമരപ്പൂവും കമ്മ്യുണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡും

ഈ വിളി അതിന്റെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയവികാരങ്ങളിൽപ്പോലും അതിശക്തമായും അതിൽ വളരെയേറേ വ്യക്തമായും വിപ്ലവകരമാണ്. ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെന്ന ബി. ജെ. പി. ബോധപൂർവ്വം ആ മെലോഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അത് പിന്തിരിപ്പൻ അഭ്യർത്ഥനകളോടെ മെലോഡികൾ പാടാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്‌. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്തിയെന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്ര മോദി പത്രങ്ങളിൽ, നൂറുകണക്കിന് നാളുകൾ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, രാഷ്ട്രീയ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഉന്നമനമോ, ഇന്ത്യൻ ജനതയാകെമാനം നേരിടുന്ന പാൻഡെമിക് വെല്ലുവിളികൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും, സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളും അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ മരണവും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ചില പരിഹാരം കാണാനുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രതിവിധികളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും ജനപ്രതിനിധികളും അത് മനസ്സിലാക്കി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ചില പ്രതിഷേധപരാതികൾ നൽകി. അത് പക്ഷെ കാറ്റിൽ പറക്കുന്ന പൊടിപടലമായിട്ട് മാത്രം മാറി. ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ പ്രതിസന്ധി തീരുംവരെ പ്രധാനമന്തി നിശ്ചയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഭവനത്തിന്റെയും- ("സെൻ ട്രൽ വിസ്‌താ"), പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് വേണ്ടിയും നടക്കുന്ന പണികൾ മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നവർക്ക് പരാതി നൽകിയവർ മോദിക്ക് മുമ്പിൽ കുറ്റക്കാരായി മാറി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യരാജ്യമെന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ പൗരന്മാരെ ബി.ജെ.പി. യുടെ പടയാളികളായ ചില വിദേശഡിജിറ്റൽ മാദ്ധ്യമങ്ങളെയും (ഉദാ: ഫേസ്‌ ബുക്ക്), ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അടിക്കുന്നു. ഈ മാധ്യമത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ പൊതു ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യo ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നരേന്ദ്ര മോഡി സർക്കാർ നല്കിയല്ലോ? ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ നടപടികൾ, അഥവാ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളും ചെയ്യുന്നതും കല്പിക്കുന്നതും അവരുടെ "കമ്മ്യുണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേഡിന്"ചേർന്നതല്ല. ഇന്ത്യൻജനതയുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു വിദേശ മാധ്യമത്തിനും അതിനു അവരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കും എന്തവകാശമുണ്ട്? ഇന്ത്യയിലെന്നും സാമൂഹ്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നതിനെ ഓർമ്മപ്പെടു ത്തുന്ന അതെ മനോവിഷമം തന്നെയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉതിർക്കുന്ന മാരകമായ വെടിയുണ്ടകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നത്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാരും അവരുടെ പാർട്ടിരാഷ്ട്രീയക്കാരും ചെയ്തുകാണിക്കുന്ന ഓരോ നടപടികൾ എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പലതായിട്ട് പിളർത്തുവാനുള്ള പിന്നണി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.   

ഡൽഹിയിൽ കൊറോണ വിഷയത്തിൽ മോദിയുടെ നിഷ്ക്രിയ നിലപാടിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്ത ആളുകളെ പോലീസിനെ അയച്ചു അറസ്റ്റു ചെയ്‌തു അഴിക്കുള്ളിലാക്കി . അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള, പ്രധാനമായും ചില മലയാള പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ പോലും മോദിയുടെ രഹസ്യ ചാരന്മാരായും പ്രവർത്തിച്ചു. അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി പത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ മലയാളികൾക്ക് നേരെയും, നടപടികൾ എടുപ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായം തുറന്നു പറയുന്ന ജനങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത നിരോധനം നടപ്പാക്കിയും അവരുടെ നാവരിയുന്ന ക്രൂരകൃത്യം ഒളിവിലിരുന്ന് അവർ നടത്തുന്നു. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹം അവരുടെ ഇരകളായി മാറി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരാളം ക്രൂരമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. 

ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ബി. ജെ. പി. പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുറന്ന ബൂർഷ്വാസി വേദിയുടെ, ചരിത്രപരമായ ഭാവരൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിന്റെ തിടുക്കത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ സ്വപ്നചരിത്രം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകജനങ്ങളുടെ അടിച്ചമർത്തിയ തളർന്നുപോയ മുഷ്ടിയിലെയും, തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിന്റെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പും ചോരത്തുള്ളികളും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിപരമായ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഭാവിയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻജനതയിൽ കാണപ്പെട്ട വലിയ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദയനീയ നിലയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതിന്റെ നിലവാരമിപ്പോഴും എപ്പോഴും ആസ്ഥാനത്തു തന്നെ നാമിന്നും കാണുന്നു. 

അതിനു പകരം, ഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പുതിയ സ്വപ്നഭവനം നിർമ്മിക്കണം, ഇപ്പോഴുള്ള പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പൊളിച്ചടിക്കി പുതിയ ഭവനം സൃഷ്ടിച്ചു തന്റെ സ്വന്തം പ്രശസ്തിയും ചരിതപരമാക്കി  രേഖപ്പെടുത്തണം, ഹിന്ദുമതമില്ലാത്ത ഏതു അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള നല്ല കുറെ "റാഫേൽ" കോടികൾ തുക മുടക്കി വാങ്ങണം, അനേകായിരം ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭാവി പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തു സൃഷ്ടിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിയും തന്റെ പാർട്ടിയും നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. ഉദാഹരണം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ, മുസ്ളീം പള്ളികൾ ഒന്നിനൊന്നു തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയോദ്ധ്യയും ഡൽഹിയും ഇതിനു ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണല്ലോ.അനേകവർഷങ്ങൾ പഴക്കം ചെന്ന പ്രസിദ്ധമായ അയോദ്ധ്യയിലെ മുസ്‌ലീം പള്ളി തകർത്ത് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ലക്‌ഷ്യം നടപ്പാക്കി വരുന്നു. ഡൽഹിയിലെ ലാഡോസറ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒരു പള്ളി സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തോടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊളിച്ചുകളഞ്ഞു. ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ എന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന പള്ളിയാണ് പോലീസ് അകമ്പടിയിൽ പൊളിച്ചത്.(News from Deepika online / 12.07.21). വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും, ഭീകരസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും ആരോപിച്ചു എൺപത്തിനാല് വയസ് പ്രായമുള്ള ഒരു വയോധികനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറി വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നിഷ്ക്കരുണം ജയിലിലടച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ക്രൂരമായ അധികാരികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളാൽ മരണപ്പെട്ടു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭാധികാരികളുടെ വായ് സർക്കാർ മൂടിക്കെട്ടിയോ എന്നറിയില്ല, അവരുടെയും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരുടെയും യാതൊരു സഹായവും ഉണ്ടായില്ല. മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രചാരണം എതിർദിക്കിലേയ്ക്ക് ഒഴുകിവന്നിരുന്നു. ആർക്കുവേണ്ടി അവരിപ്പോൾ ദുഖിക്കുന്നു? സർക്കാരിന്റെ ദയയില്ലാത്ത അതിക്രൂരതയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായി സംഭവം നിലനിൽക്കും.

മറുവശവും നോക്കാം.അത് ഇങ്ങനെയാണ്: സർക്കാറിനെയോ നരേന്ദ്രമോഡിയേയോ തെറ്റുതിരുത്താൻ യാതൊരുവിധം അഭിപ്രായങ്ങളും ജനങ്ങളാരും മിണ്ടിപ്പോകരുത്, മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതിക്കൂടാ, അങ്ങനെ എന്തും സംഭവിച്ചാൽ ആ ആളിനെ ഉടൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് നിർദ്ദേശം നേരിട്ട്  നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ അറസ്റ്റ് മാത്രം മതി. അതുമാത്രമല്ലല്ലോ, ഫേസ്‍ബുക്ക് ഇന്നൊരു ലോക മാധ്യമം ആണല്ലോ. ഫേസ്‌ബുക്കിൽ സർക്കാരിനെ എന്തെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നതായ ആർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കർശനകൽപ്പനകളും കൊടുത്തു. നടപടിയുടെ ഒരു ആദ്യരൂപം ഇങ്ങനെ: അഭിപ്രായം എഴുതുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നോക്കുക: "Your comment is not in line with our community standards". ഇപ്രകാരം താക്കീത് നൽകി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അഭിപ്രായം നീക്കിക്കളയുന്നു. "ആരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയോ  വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല, മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതിക്ക്  പോലും അഭിപ്രായം പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത്", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.  പ്രധാനമന്ത്രിയു ടെ ഏകാധിപത്യഭരണ ആക്രമണം ശക്തമായിട്ടും പ്രവൃത്തിക്കും എന്നതിന് വലിയ തെളിവാണ്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധ കവിയും സാഹിത്യകാരനുമാണ്, മലയാളിയായ ശ്രീ. കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ. അദ്ദേഹം ഇതിനു ഇരയായ സംഭവം മാദ്ധ്യമങ്ങളില്ലെല്ലാമുണ്ട്, അവ വിദേശങ്ങളിലും വലിയ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ  നിലവിലുള്ള ലോക മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെയും "കമ്മ്യുണിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്" എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചു മനസ്സിലാകും !.  

ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പ്രതീകം.

നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെയാണ്: കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് തത്വ സ്വഭാവവും ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് -വർഗ്ഗീയതയുടെ നിറവും മണവും ഇവിടെ നല്ലത് പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം രചിച്ചു നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ബി. ജെ. പി. പാർട്ടിയുടെ പതാകയിൽ ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഫാസിസ്റ്റ് ജനതയുടെ തനി വിപ്ലവ സ്വഭാവം വ്യക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബി.ജെ.പി. പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വങ്ങൾ നരേന്ദ്ര മോഡി, അമിത് ഷാ, തുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം പതാകയെപ്പറ്റി അവകാശപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നോക്കുക: ദേശീയ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ, "ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്ത പതാകയിൽ കാണുന്നു". കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് വിപ്ലവ ചുവപ്പു നിറത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം, അതിന്റെ സാമൂഹിക ചിന്ത, വെള്ളനിറത്തിൽ നമ്മുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ദേശീയത, താമര പ്പൂവ്- (ലില്ലി പുഷ്പം) നമ്മുടെ ഹിന്ദു ജനതയുടെ വിജയത്തിനായുള്ള അതി തീവ്രമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ദൗത്യവും, അതേ സമയം ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിപരമായ സാമൂഹ്യവിപ്ലവ ത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ വിജയവും, അത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരാണ്, അത് ശ്വാശ്വതവുമാണ്. പതാകയുടെ കടുത്ത ചുവപ്പും കാവി നിറവും വെള്ളയും മനുഷ്യന്റെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഓരോ പ്രത്യേക ഘടനയെ അതിലൂടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അത് വ്യക്തമായി ഈ പാർട്ടിക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ നാമെല്ലാം ചിന്തിക്കുക:  യഥാർത്ഥ താമരപ്പൂവ് സുന്ദരമാണ്, മനുഷ്യമനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, തീരാത്ത വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടി സന്ദേശം, മത-വർഗ്ഗീയത അത് നൽകുന്നില്ല. ഇതല്ല പതാകയിലെ താമരപ്പൂവ് നൽകുന്ന സന്ദേശം.

പൊതുജനങ്ങളുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ ബി. ജെ. പി. പതാക ഏതു വിധം, അവരുടെ എന്തെല്ലാം പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ജനങ്ങളിൽ ചില നിഗൂഡ വികാരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ചിഹ്നം അത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തു കൊണ്ട്?. പ്രത്യേക മതവിരുദ്ധസമൂഹത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ പ്രതീകമാകണം എന്നാണ് ബി. ജെ. പി. നേതൃത്വങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഉറപ്പായി അവകാശപ്പെടുന്നത്. വളരെ വൈകിയാണ്, ഈ ചിഹ്നം "താമരപ്പൂവ്" ആയി മാറിയത്. അത് കൂടാതെ, പ്രത്യേക വംശീയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കടുത്ത യുക്തിരഹിതമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യവും, ചില സ്വാഭാവിക സാമൂഹിക ജീവിതശൈലിയുടെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീമുകളും മറ്റു ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ ജാതികളും ഇവരുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്താരീതി യിൽ, ഇന്ത്യയോട് ചേർന്നുള്ളതും അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായ ചൈനയും, പാകിസ്ഥാനും എന്നീ അയൽ  രാജ്യങ്ങളെയും ഇവരുടെ ഭാവനയിൽ ഒരേ നിലയിലാണ് കാണുന്നത്. നീഗ്രോകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കയിലെ വംശീയ പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് എപ്രകാരം എന്ന് നമുക്കു നോക്കാമല്ലോ. . അമേരിക്കയിലെ സാമൂഹിക ഐക്യജീവിതത്തിനെതിരായ ഒരോ സാമൂഹിക പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന്  മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ബി. ജെ. പി. പതാക ഇന്ത്യയിൽ  ഇപ്രകാരമുള്ള അധിനിവേശ ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയും പാർട്ടിയും പരസ്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നത്. 

ഈയൊരു വസ്തുത മാത്രം മതി, അത് ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകത്തിനാകെമാനവും വലിയ അപകടം തന്നെയാണ്. ഈ കാരണത്താൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും അനുമാനിക്കാം, അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാനും, ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭീകരന്മാരായ ശത്രുക്കളാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ ഇടയാക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം. ഇന്ത്യയുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മതവിദ്വേഷത്തിന്റെയും നീച വർഗ്ഗീയതയുടെയും കടുത്ത നിഷേധത്തിന് ഇരകളായിത്തീരുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് ഇതെല്ലാം അവർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ?. അത്, ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, ആയതിനു പകരം ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രo, ലോകആധിപത്യത്തിന്റെ ഏതുവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയായിട്ടുമാണ്. സമാനമായ ഉദാഹരണം, ഇവിടെ കുറിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുൻനൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അപകടകരമായ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു, അത്. യൂറോപ്പിലെ മാത്രമല്ല, അത് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ഒരു നിത്യ ശത്രുവിന്റെ വർഗ്ഗീയതയുടെ ക്രൂരമായ -പ്രതികാര പ്രവർത്തിയായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ ലോകം ഇപ്പോഴും കാണുന്നു. ഇത്തരം മനുഷ്യവിരുദ്ധ തെമ്മാടിത്തത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തണുത്തു ഉറഞ്ഞ ആലോചനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ അതും അവരുടെയൊ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അഹങ്കാരപരമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ തകരുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ? ഇത്തരം തരം താഴ്ന്ന മനോഭാവമുള്ള കുറെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ബോധവത്ക്കരിക്കുന്നതിനു എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് മോദി സർക്കാരിന്റെ നിത്യശത്രുക്കളായ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും മാത്രമല്ല, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളും നന്നായി തിരിച്ചറിയുകതന്നെ ചെയ്തു എന്നതിന് തെളിവാണ്, നിലവിൽ കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവവിശ്വാസം ലഭിക്കാത്ത ബി. ജെ. പി നേതൃത്വത്തിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനവർ തയ്യാറായത്. ഈ വിധമുള്ള സഹായം മാതൃകാപരമായ സാമൂഹികബന്ധത്തിന്റെ ലോകോത്തര മഹത് ഉദാഹരണമല്ലേ? മനുഷ്യത്വപരമായി ചിന്തിക്കാനും, മനുഷ്യർക് ജീവിതത്തിലെന്നും സമാധാനജീവിതാന്തരീക്ഷം എന്നും എവിടെയും ജീവിതത്തിന് അനിവാര്യമാണെന്നുമുള്ള വലിയ ജനാധിപത്യമര്യാദയുടെ സന്ദേശവും നൽകുന്ന ചിന്താവിഷയം ആണല്ലോ ഈ മാതൃക.

ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുടെ നിഷേധം- ജനവഞ്ചനയുടെ പര്യായം-

അനേകലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലായ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാകെ മനഃപൂർവ്വം ഉപേക്ഷിച്ചു. പകരം "താമരപാർട്ടിയുടെ" നിറമനുസരിച്ചുള്ള ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചില പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ഇതിനുവേണ്ടി ജനങ്ങളിൽനിന്നും അമിതനികുതി പിരിച്ചെടുത്ത് അവർ വിജയഗാഥ മുഴക്കുകയാണ് .അതുപോലെതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിൽ തേടി മറു നാടുകളിൽ പോയി ജോലിചെയ്ത്, അവിടെയും ആ നാടിന്റെ നികുതികൾ കൊടുത്ത്, ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാർ, അവരെ ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയത്തൊഴിലാളികൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, "പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർ." അവരുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ മാതൃരാജ്യത്തു അവരെല്ലാവരും നിക്ഷേപിച്ചതിനു അവരിൽ നിന്നും ലോകത്തെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ലാത്ത സമ്പത്ത് നികുതി സർക്കാർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിയമം നിർമ്മിച്ച് പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാരെ ചതിക്കുകയും അത്തരം നികുതിയിനത്തിൽ നിന്നും വൻ തട്ടിപ്പുകളും നടത്തി. എന്നാൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള നികുതിപ്പണംകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു പൊതു വികസന കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പകരം നരേന്ദ്ര മോഡി തന്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങളായ "പ്രധാനമന്ത്രിഭവനം" മുതൽ യുദ്ധം നടത്താൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം ധൂർത്തടിക്കുകയാണ് ചെയ്തതതെന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾക്കായി പണം പങ്കിട്ടെടുത്ത കാര്യം വിചിത്രമാണ്.   ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്കായുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ സർക്കാരിന് ഇന്ന് പണമില്ല.! ബീഹാറിൽത്തന്നെ കൊറോണായുടെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 75000 ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ലക്ഷോപലക്ഷങ്ങൾ മരിച്ചു വീണു. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പരാതികൾ കേൾക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജനപ്രതിനിധികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, പരാതികൾക്ക് മി. മോദി മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നു.. ഇന്ത്യയിലെ പൗരനും വിദേശത്തു ജോലിചെയ്യുന്ന പൗരനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ? സ്വദേശിക്ക് ഒരു നിയമം, പ്രവാസിക്ക് മറ്റൊരു ഭീകര നിയമം. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സ്വന്തമായ വീണ്ടുവിചാരം ഉണ്ടാകുമോ? അതുണ്ടാകണം, മാത്രമല്ല അതിനൊപ്പം അവർക്ക് മന:പരിവർത്തനവും അനിവാര്യമാണ്.  

നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപനത്തിലെ "താമര"യിലെ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവചന സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം അതിശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പരിശീലിക്കണം. അതിനെ ഒരു പരമ വിഢിത്തമോ ഒരു തലകറക്കമോ ആയി നാം തള്ളിക്കളയരുത്. ഈ മൗലിക സിദ്ധാന്ത ത്തിന്റെ കുറെ വൈകാരിക ഉള്ളടക്കം സാവധാനം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വളരെയേറെ നന്നായി നാമെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയോ?. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സുകളിലും കുത്തി നിറയ്ക്കുന്ന അത്യുഗ്രവിഷം എന്ന ഒരുവിധം സിദ്ധാന്തവുമായി ചേർന്ന് നമ്മളെല്ലാം അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവയെ കൂടുതൽ അനാശാസ്യമായി തോന്നുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജന്മഭൂമിയിൽ വളരെയേറെ ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരികമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒരോ ഉള്ളടക്കവും ഇന്ത്യയിലെ ബി. ജെ. പി. യുടെ പാർട്ടിയുടെ "താമരപ്പൂവ് ചിഹ്നത്തിൽ" ഉണ്ട്. ഇതിലുള്ള അതിനിഗൂഡമായ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആ ചിഹ്നത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രതിരൂപം, ജർമ്മൻ നാസികളുടെ പാർട്ടിപതാകയിലെ "ഹാക്കൻകുരിശ്"-(HACKEN KREUZ) ",അതെ-അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലർ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപമായിമാറി . നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദേശീയസോഷ്യലിസ്റ്റ് ബി. ജെ. പി. പാർട്ടിയുടെ, മോദിയുടെ ജീവ സ്വപ്നത്തിലെ ഹിന്ദുത്വതാമരപ്പൂവിന്റെ പ്രതീകാത്മകതയാണോ ഇന്ത്യൻജനതയുടെ നേർക്ക് ക്രൂരമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ?  //- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
---------------------------------------------------

Sonntag, 27. März 2022

ധ്രുവദീപ്തി // Polittics // വിദേശനയത്തിന് ഉപകരണമാക്കപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സൈന്യം// . George Kuttikattu

 Polittics //

വിദേശനയത്തിന്
ഉപകരണമാക്കപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സൈന്യം. 

 George Kuttikattu
 

പൊതുവെ, ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലെ നിബന്ധനകൾ പോലെ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയും വിദേശനയവും രൂപീകരി ക്കുന്നതിൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ പങ്കിലും ഏറെ പരിവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. 

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി മുന്നേറ്റമാണ് യൂറോപ്പ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. ജർമ്മനിയിലും സഹായിക്കുവാ നുള്ള സന്നദ്ധത വളരെ വലുതാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിലായി ഏകദേശം 200000 ലേറെ അഭയാർത്ഥികൾ ജർമ്മനിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി ജർമ്മൻ  മാദ്ധ്യമ ങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ കണക്ക് അത്ര ശരിയല്ല. ഇതിലേറെ അഭ യാർത്ഥികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ  ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗം വളരുകയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നാറ്റോസഖ്യം ഇപ്പോൾ പുട്ടിന്റെ ഉക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തോടും പുട്ടിന്റെ സൈന്യത്തെയും ഭയപ്പെടാത്തത്‌ ? ഉക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനി വേശത്തോടു നാറ്റോ പ്രതികരിച്ചത് അഭൂതപൂർവ്വമായ സൈനിക വിന്യാസ ത്തിലൂടെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പാശ്ചാത്യ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ മോസ്‌കോയുമായുള്ള ഒരു സൈനിക സംഘർഷം ഉടനെ സാധ്യതയില്ലെന്ന്  കരുതുന്നു. ഒരു മഹായുദ്ധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രശനം പരിഹരിക്കുവാൻ നാറ്റോ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. 

മദ്ധ്യയൂറോപ്പിൽ ഒരു സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കുകയും അതേസമയം മാതൃഭൂമിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനുതകുന്ന, രാഷ്ട്രീയതന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തു ക എന്നതും ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതാണ്. ഒരാക്രമണത്തെ നേരിടുക യെന്നത് മാത്രമല്ല, അതിനെ തുരത്തിയോടിക്കുകയെന്ന ദൗത്യവും കൃത്യവും നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ, 1955 മുതൽ നാറ്റോ സഖ്യത്തിലും ചേർന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയുധവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട തുമായ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തം നിശ്ചലവും അതേസമയം പ്രതിരോധസ്വഭാവ ത്തിൽ ഉള്ളതുമായിരുന്നു. ജർമ്മനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏതൊരു വിധ ഭീകരാക്രമണത്തെയും സഖ്യസേനയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്ന് തുരത്തുകയെന്ന പ്രധാന ചുമതലയുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, സഖ്യരാഷ്ട്രസേന ജർമ്മൻ മണ്ണിൽ സൈന്യങ്ങളെ ഒരുക്കി നിറുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനും കാലാനുസര ണം അടിസ്ഥാനമാറ്റങ്ങളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു .

അന്തർദേശീയവും സ്വദേശീയവുമായ സുരക്ഷാകാര്യ നിർവ്വഹണത്തിനാണ് ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേന നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്ര ചേരിപ്പോര് അവസാനിച്ചതോടെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ,  ജർമ്മനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ദൗത്യനിർവ്വഹണ ചുമതലയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ജർമ്മനിയുടെ ടെറിട്ടോറിയൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ വിദേശനയവും സുരക്ഷാ നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾ മുതൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിലും പ്രാദേശികമാ യി വ്യാപകവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ പ്രതിരോധക്രമീകരണങ്ങൾക്കും പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

അതിനു ചില ഉദാഹരങ്ങളാണ് 1990-ൽ  ഇറാക്ക് കുവൈറ്റ് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ വശം ചേർന്ന് കുവൈറ്റി ലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. അതു മാത്രമല്ല, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ ദൗത്യനിർവ്വഹണം- ഇവയെല്ലാം ലോകശ്രദ്ധയേറെ നിരീക്ഷിക്ക പ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ്  ഇപ്പോൾ നാറ്റോസഖ്യത്തിൽ റഷ്യൻ - ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തെ ലോകം എപ്രകാരം കാണുമെന്നു പ്രവചിക്കുക എളുപ്പല്ല. ഒരു മഹായുദ്ധം ഒഴിവാക്കുവാൻ എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപ്പര്യമുണ്ട്, ജർമ്മൻസേനയുടെ ദൗത്യനിർവ ഹണം ലോകം ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

എന്താണ് നാം കാണുന്നത്? പ്രത്യയശാസ്ത്ര വെല്ലുവിളികളുടെ അവസാന ഘട്ട അമ്പരപ്പുകളും പ്രതീക്ഷകളും വൻകിട ശക്തികളിൽ സ്വന്തം ചേരികളുടെ ശക്തിവർദ്ധനവിന് വളമിടുകയാണുണ്ടായത്. അതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം U N O യുടെ സമ്മേളനത്തിൽ യുദ്ധം തടയണമെന്നുള്ള പ്രമേയത്തെ ഇന്ത്യയും  അതുപോലെ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളും നിശബ്ദരായി വിട്ടു മാറിനിന്നത് . ഇതിനു പ്രേരകമായത് സ്വാർത്ഥതയും ദേശീയതയും, മതപരവും രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യവും ആയിരുന്നു. ഇവയിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പൊരുത്തമില്ലായ്മ ലോകത്തിനു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. റഷ്യൻ -ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട അപകടകാരികളായ ഭരണാധികാ രികളുടെ ചേരിപ്പോരുകളൊന്നും അവരുടെ സൈനിക വികസന-സാമ്പത്തി ക സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്നതല്ല, അവിടെ വെറുമൊരു ചില  സൈനികശക്തി പ്രഭാവത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നശീകരണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനും മാത്രമേ സഹായകമാകുകയുള്ളൂ.

ഇതിനാൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ പുതിയ പങ്കിനെ വളരെ കരുതലോ ടെയുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണ്, ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും മനസ്സിലാക്കിയതെന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ കാണുക. ഇത് നല്ലതാണെന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്നതിതാണ്: 1990-ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ,യുദ്ധാനന്തര ദുരന്തങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ജർമ്മനിയുടെ "മൈൻ " അന്വേഷണ സേനാവിഭാഗവും വിദഗ്ധന്മാരും പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു. 

അടുത്ത കാര്യം, ദീർഘനാളായി നടന്ന രക്തരൂക്ഷിത ജനകീയ വിപ്ലവത്തിൽ തകർന്ന കംബോഡിയയുടെ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് U N O യുടെ നിയോഗ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് 1992-ൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ സാനിട്ട റി വിഭാഗം പ്രവർത്തനം ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെതന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഘടനകളും താറുമാറായി തകർന്നിരുന്ന സൊമാലിയയുടെ പുനർഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലും ജർമ്മൻ സേനയുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്- ബോസീനിയൻ- ഹെർസ്സേ ഗോവീനയിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമാധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ്. അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ലാത്തവരിൽ ഒരു സംഘട്ടന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ദൗത്യനിർവ്വഹണമായിരുന്നു അവിടെയും ചെയ്തത്. 

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ സൈനിക ആക്രമണം ഉക്രൈനിൽ ക്രൂരമായി  നടക്കുമ്പോൾ നാറ്റോസഖ്യത്തിൽപെട്ട ജർമ്മനിയുടെ നിലപാട് എപ്രകാരം ആയിരിക്കും എന്നത് പ്രവചനാധീതമാണ്. സംഭവങ്ങളുടെ മൂർച്ചയനുസരിച്ച് നാറ്റോ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പോവുകയെന്നത് സാദ്ധ്യമാണ്?  1999-ൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേന ആദ്യമായി ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ പെട്ടുപോയി. സെർബിയൻ നേതാവ് സ്ലോബോഡാൻ മിലോസെവിച്ച് കൊസോ വോയിലെ അൽബേനിയൻ വംശജരെ തല്ലിയൊടിച്ച യുദ്ധത്തിൽ നാറ്റോ സൈന്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ജർമ്മൻ സേന സമാധാന ദൗത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് സജ്ജീവ പങ്കു വഹിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. 

ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾക്ക് വ്യാപകാർത്ഥത്തിൽ പലവിധ കാരണങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കംബോഡിയായിലും സോമാലിയ യിലും സമാധാന ദൗത്യ നിർവ്വഹണം ഏറ്റെടുത്തത് തന്നെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ക്കിടയിൽ ജർമ്മനിയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും, അവ യാഥാർ ത്ഥ്യമാക്കുകയെന്ന തോന്നലും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനിടയാക്കി. ഇതോടെ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയ്ക്ക് ഒരു അന്യ സംസ്കാരത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെട്ട പല വിജയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും അന്തർദ്ദേശീയ അംഗീകാരം കൈവന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ദൗത്യ നിർവ്വഹണവേളയിൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയ്ക്ക് ഒരു ജർമ്മൻ ദേശീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ചെറിയ പങ്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലയെന്ന കാര്യം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

എന്നാൽ ബാൽക്കാൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടത് മറ്റു വിവിധ അടിസ്ഥാന കാരണ ങ്ങളാൽ ആയിരുന്നു.അവിടെ ഉയർന്നുപൊങ്ങിയ അഭയാർത്ഥിപ്രവാഹം ജർമ്മനിക്കും ഇറ്റലിക്കും അവസാനിക്കാത്ത പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സൗഹാർത്ഥാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരി ഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുവാനില്ലായിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര താല്പര്യംപോലെ അഭയാർത്ഥിപ്രവാഹം ശക്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള യജ്‌ഞം നടത്തിയത് തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ ആഭ്യന്തര സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സുസ്ഥിരമാക്കുവാനാ യിരുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചത് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിലൂ ന്നിയ ഇടപെടലായിരുന്നു.ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ശരിയായില്ലെന്നും സ്വയം പ്രശ്നപങ്കാളികളായിത്തീരുകയാണെന്നും ആഭ്യന്തരമായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക്  കാരണമായിരുന്നു. 

അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിനു പരിമിതമായ സൗകര്യ  ങ്ങളിൽ ദൗത്യനിർവ്വഹണം ചെയ്യണ്ടിവന്നു. ഓരോ കോണിലും മൂലയിലും പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ തട്ടിയും മുട്ടിയും കാര്യങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. ആവശ്യമായിരുന്ന യൂണിഫോം മുതൽ മറ്റു ആയുധസാമഗ്രികളോ കുറഞ്ഞ പക്ഷം മണലാരിണ്യത്തിലെ മണൽക്കാറ്റുകൾപോലും അതിജീവിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോ ഇല്ലാതെയുള്ള ദൗത്യനിർവ്വഹണം !

ഇനി മറ്റൊരു വലിയ സങ്കല്പം തെളിയുന്നത് നോക്കാം. വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് പൂർവ്വജർമ്മൻ നാഷണൽ ഫോൾക്‌സ് ആർമി വേണ്ടുവോളം ആയുധ വത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഒരു അന്യദേശ മിഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തി യാക്കാത്തവിധം ശ്രേഷ്ഠമായ തരത്തിൽ അത് രൂപീകരിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാ ൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ പരിശീലനകാലത്ത് ഇത്തരം ഒരു മിഷൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നി ല്ല. നിയന്ത്രണാധീതമായ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന വിജ്ഞാനം നേടുക മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ജർമ്മനിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ ജർമ്മൻ യുവാക്കളും ഈ പരിശീലനം നടത്തണമെന്നത് നിയമമാണ്. എങ്കിലും അതിനു പകരം സോഷ്യൽ വർക്കിൽ പങ്കെടുത്താലും മതിയാകും. നിലവിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ എല്ലാ യുവാക്കളും ഒൻപത് മാസത്തെ പരിശീ ലനം നടത്തിയിരിക്കണം. എന്നാൽ 2010 ഒക്ടോബർ മുതൽ നിർബന്ധിത സൈനിക പരിശീലനം ആറുമാസമായി കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി. ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ ദൗത്യ നിർവ്വഹണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ ആശങ്കപ്പെടുകയും , അവർക്ക് തീവ്രവിപത്തുകളെ നേരിടുവാൻ കഴിയുന്നുമില്ല. ഇതിനാൽ ഇക്കൂട്ടർ അടുത്തു ലഭിക്കുന്ന അവസരം സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ വാങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ ഘടന, ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത്വം നിരവധി പരീക്ഷണ വിഷയങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ഇവയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫെഡറൽ സേനാംഗങ്ങൾ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിശീലനം നേടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഉദാഹരണമായി റഷ്യയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ ഉക്രൈൻ  ആക്രമണം നേരിടണമെങ്കിൽ അത്യാധുനിക ടെക്‌നോളജി വിക സിപ്പിച്ചെടുത്ത യുദ്ധോപകരണപ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുകയും വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ സംഘർഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ,പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശികവും അന്യദേശ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജ്ജീവ സാനിദ്ധ്യം ഉറപ്പാക്കുവാൻ ഈ വിധം സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട്. 

പുതിയ യുദ്ധ തന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളോടെ റഷ്യൻ സൈന്യം മുന്നേറുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ യുദ്ധതന്ത്ര സംവിധാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി സ്വയം ശക്തരാകാൻ നയപരമായ അടിസ്ഥാനരേഖയിൽ ചില പരിവർത്തനങ്ങളും ആവശ്യമായിത്തീരും എന്ന് ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേന മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു; ജർമ്മനിയുടെ മുൻ ചാൻസലർ ആയിരുന്ന ഹെൽ മുട്ട് കോൾ മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിരോധവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ഫോൾക്കർ റൂഹെ അന്ന് ഒരു നവീന ഫെഡറൽ സേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്ന തിന് അതുവരെയും ഉണ്ടായിരുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു സമാധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖാ നിർദ്ദേശം നാറ്റോസഖ്യത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചു. വെസ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈ രൂപരേഖയ്ക്ക് നയപരമായ അംഗീകാരവും നൽകി. 

ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയുടെ ദൗത്യനിർവ്വഹണ നിയോഗങ്ങൾ ജർമ്മനിയു ടെ ദേശീയതാൽപ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ടിതമായിരിക്കണമെന്നുണ്ട്‌. ഇതിനാൽ ഈ വിഷയം ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്. സേനാംഗങ്ങളുടെ ജീവന് ദുർ വിധിയുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനം വരരുതെന്നും, മാത്രമല്ല, എന്തുമാ ത്രം ഭാരിച്ച ചുമതലകളും, വേണ്ടിവരുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാരവും, സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നും എല്ലാം ദൗത്യ നിർവ്വഹണത്തിന് ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണെ ന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മർമ്മപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു കയറുന്നതിനെ സൂക്ഷമതയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഉക്രൈനിൽ നേരിട്ടുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സാവകാശം ഉണ്ടാകും എന്നുവേണം കരുതാൻ.

അന്യദേശ നിയോഗങ്ങളിൽ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് ആറുമാസത്തെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതു വിധത്തിലുമുള്ള വൈഷമ്യങ്ങളെയും വെല്ലു വിളികളെയും തരണം ചെയ്ത് സർവ്വഥാ ജാഗരൂകരായി നിലകൊള്ളണം. ദൗത്യ നിർവ്വഹണം എത്രത്തോളം ലഘൂകരിച്ചാലും സൈനികരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നേരിടുന്ന ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ പൊതുതാ ൽപ്പര്യസംരക്ഷണത്തിന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആവശ്യ മായ തോതിൽ തയ്യാറാവുന്നുണ്ടോ എന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ അത്യുന്നത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യവും ലക്ഷ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യജീവിതവും അഭിവൃത്തിയും എളുപ്പം സുരക്ഷിതമാ ക്കുകയും ആണല്ലോ.  

സാമ്പത്തിക വളർച്ച ജർമ്മനിയുടെ അത്യുന്നത താല്പര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു ആണ്. ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനവും ജർമ്മനിയായിരിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം എക്കാലത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിലേറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യം ആഭ്യന്തരസമാധാനവും സുരക്ഷയും ആണെങ്കിലും ജനതകളുടെ ജർമ്മനിയിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റവും വാസവും ഒട്ടുംതന്നെ പ്രതിബന്ധമായി ഭവിച്ചിരുന്നില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം ജർമ്മനിയിലേയ്ക്ക് അന്യദേശജനതകളുടെ മൈഗ്രേഷൻ ഏറെ അനിവാര്യമായിരുന്നു; പ്രത്യേകി ച്ചും ജർമ്മനിയുടെ പുനർനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇത്തരം ഇമിഗ്രേഷനും മൈഗ്രേഷനും രാഷ്ട്രീയമായി അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക നിബന്ധനകളോടെയും ധാരണയോടെയും ആയിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം നടന്നത് രാജ്യനിയമങ്ങളുടെയും വിദേശനയ രൂപീകരണത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു.എന്നാൽ അവ്യക്തമായി ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര ശക്തി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതുമൂലമുള്ള തകരാറുകളും കുറവുകളുമുള്ള വിവിധ വ്യത്യസ്ത വികാസങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നുള്ള കരുതലെറിയ ശ്രദ്ധ വിദേശനാണ്യ രൂപീകരണത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു  നിയന്ത്രണവുമില്ലാത്ത ഏതു കുടിയേറ്റവും തടയുകയെന്നത് ജർമ്മനിയുടെ പൊതു താൽപ്പര്യമാണ്. 

മനുഷ്യാവകാശം, ജനാധിപത്യവത്ക്കരണം, ഭരണഘടനാവിധേയരാഷ്ട്രം, മാനവികത ഇവയാണ് ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമൂല്യവും ലക്ഷ്യവും. അത്തരം ലക്ഷ്യ സാദ്ധ്യത്തിനായി ഫെഡറൽ സേനാംഗങ്ങളെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവനും അവകാശങ്ങളും അതിനാൽ അപകടപ്പെടുത്തണമോ? ജർമ്മനിയുടെ പ്രാദേശികതയ്ക്ക് ഹാനികരമല്ലാത്ത ഏത് സുരക്ഷാനയവും വിദേശനയവും രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ കുറഞ്ഞ അപായ സാദ്ധ്യതകൾ മാത്രമേ വിലയിരുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇതിനനുസരണമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പരിശീലനവും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളുമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേന. ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയു ടെ ദൗത്യനിർവ്വഹണസംസ്കാരം സാവകാശം ജർമ്മനിയുടെ വിദേശനയത്തിന് ഉപകരണമാണെന്ന് പൊതുവേദിയിൽ ഒരു വിഷയമേ അല്ല. 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉക്രൈനിൽ നേരിട്ടുള്ള സേനാപങ്കാളിത്തം വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തത് എന്ന ചോദ്യം ലോകജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. മുൻകാല ചരിത്രത്തിലേക്കും നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ  തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണമായി , കംബോഡിയായിലും, സൊമാലിയയിലും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് ഒരു മാനവ സഹായ പ്രവർത്തനമെന്ന മേൽവിലാസമാ ണ് അന്ന് നൽകിയിരുന്നത്. ബാൽക്കൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോഴും ജനങ്ങളി ൽ ഇങ്ങനെയൊരു സൽപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പരിശ്രമിച്ചു. ഇവയെല്ലാം അപ്പോൾ വെറുമൊരു സൈനികമിഷ നായി മാത്രമാണ് പ്രതിഫലിച്ചത്. എങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള ഒരു കാര്യമിതാണ് , ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സേനയ്ക്ക് അന്തർദ്ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള മേന്മയേറി യ വിദഗ്ദ്ധപരിശീലനം നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നതാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നത്. 

2001 സെപ്റ്റംബർ 11 -ന് ന്യൂയോർക്കിൽ ഭീകരാക്രമണം നടന്നത് മുതലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുതിയ മുഖവും ദിശയും ലോക രാജ്യങ്ങൾ ദർശിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഭീകരാക്രമണം ഏതു വഴിയും ഏതു രൂപത്തി ലും എങ്ങനെയും ആർക്കുവേണമെങ്കിലും മിന്നൽവേഗം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനു ഉള്ളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള നിലയാണിപ്പോൾ, റഷ്യയുടെ ഭീകരാക്ര മണത്തിലും ഉക്രയിന്റെ നേർക്കുള്ള ഭീകരാക്രമണം തന്നെയാണ്. 1999-ൽ നാറ്റോ സഖ്യം അന്തർദ്ദേശീയ ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരെ നിരവധി പദ്ധതി കൾ ചേർത്തുവച്ചെങ്കിലും എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും കണക്കൂകൂട്ടലുകളും അന്ന് 2001-ൽ തകർന്നിരുന്നു. റഷ്യൻ -ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാറ്റോസഖ്യം ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. 

ഫെഡറൽ ജർമ്മൻ സൈന്യത്തെ അന്യദേശങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസമതയില്ലാത്ത യുദ്ധം നയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയനേതൃ ത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശ്രമം ഒരു പുതിയ ആവിഷ്ക്ക രണവികാസം എന്ന് പറയാം. നിലവിലുള്ള ലോകരാഷ്ട്രീയനിലപാടിൽ വിവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്. റഷ്യ ഉക്രൈനിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, ഭൂരിപക്ഷം ലോകരാജ്യങ്ങളും ആക്രമണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു. നാറ്റോ സഖ്യരാ ഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ്. ഉക്രയിനിനെ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികളെ സ്വീകരിച്ചു സഹായിക്കുന്നു. അതുപക്ഷേ, റഷ്യ ഒരു നാറ്റോ സഖ്യത്തിൽപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാറ്റോയുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണം നേരിടാൻ റഷ്യ കാത്തിരിക്കാമെന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതുവരെ മാനുഷിക സഹായപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആയുധസഹായം തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ സഹകരണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്നത് പ്രവചനാതീതമാണ്. പുട്ടിൻ അധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറണം എന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പ്രതിസമതയില്ലാത്ത യുദ്ധംഎന്ന് പറയുന്നത്, എതിരാളിക്ക് നേരെ കൃത്യം ലക്‌ഷ്യം വച്ചുള്ള തുരത്തൽ പ്രയോ ഗം. അതായത്, സൈനികതയ്യാറെടുപ്പ് കൂടാതെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആകാ ശത്തുനിന്നും പൊട്ടിവീഴുന്ന മിന്നൽ ആക്രമണമാണത്. ഭീകരരെ അവരുടെ താവളത്തിൽ തന്നെ നേരിടണം.വെല്ലുവിളികളെ കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നേരിടുവാൻ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക, ഇവയെല്ലാമാണ്.  അത് കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രതിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾതന്നെ, എന്നാൽ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച ഫെഡറൽ സേനാസംവിധാനത്തിനു ഇതുവരെയും അത്രയേറെ മേന്മകൾ ആർജ്ജിച്ചിട്ടില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും സേനാനായകന്മാരുടെ പക്ഷത്തുനിന്നും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള നിയോഗസമ്മതം നൽകൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവത്തിന്റെ കടുപ്പത്തെ ആശ്രയിച്ചു അവസാനത്തേതായി ആയിരിക്കണമെന്ന് മറുവശത്തു നിയമവും അനുശാസിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമാ യി, ഇറാക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ ഫെഡറൽ സേനയെ നിയോഗിക്കുന്ന ജർമ്മൻ വിദേശ നയം ഇതിനുള്ള പരസ്യമായ കാര്യമാണ്. 

ഇറാക്കിലും യുഗോസ്ളാവിയയിലും യുദ്ധാനന്തരം ഏകാധിപതികളായ ഭരണാധികാരികളെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ പുറത്താക്കിയതോടെ ആ രാജ്യങ്ങ ൾ നേരിട്ട ക്രമസമാധാനപ്രശ്നങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണിയും സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളും ലോകം സാക്ഷിയായ ചരിത്രസംഭവങ്ങളാണല്ലോ. ലോകരാഷ്ട്ര ങ്ങളുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും പരാജയപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക്  UNO യുടെ തണലിൽ അവസാനത്തെ ഉപാധി എന്ന നയരേഖയുടെ പ്രാധാന്യമേറിയിരു ന്നു. ദുരന്തമേഖലയിൽ സഹായത്തിനെത്തുകയെന്നതും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പ്രധാന കാര്യങ്ങളായി മാറി. ഇതെല്ലം മുൻകാല ചരിത്രം. 

ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സൈന്യത്തിന്റെ ഘടനയും കർമ്മപദ്ധതികളും തയ്യാറാ ക്കുവാൻ അവയെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി.ഒന്ന്, സൈന്യങ്ങളുടെ പരിശീലനം കൂടുതൽ മേന്മയിലും സൗകര്യ ത്തോടെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു അസിമിട്രിക്ക് ഓപ്പറേഷന് തക്ക ശേഷിയുള്ള ഒരു ത്രൂപ്പിനെ തയ്യാറാക്കുക, സമാന്തരവും ഏറ്റവും അടുത്ത ദൗത്യ നിർവ്വഹണത്തിനും പ്രാപ്തരാക്കുക, എന്നിവയാണ്. ഇതിന് സഹായകര മായ ഒരു സഹകരണപദ്ധതി നാറ്റോഫോഴ്‌സ്‌, അതുപോലെ മറ്റു യൂറോപ്യൻ സൈനിക ഗ്രൂപ്പുകൾ, മറ്റു സഖ്യരാജ്യങ്ങളുടെ ട്രോക്കോപ്പുകൾ എന്നീ ഘടക സേനാവിഭാഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

പ്രശ്‌ന കേന്ദ്രങ്ങളായ ദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ജർമ്മൻ പൗരന്മാരെ യും ഭടന്മാരെയും അവിടെനിന്നു രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയെന്ന ജോലി നിർവ്വഹി ക്കാൻ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യവിഭാഗം ഇപ്പോൾ  പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാം കാറ്റഗറിയിൽപെട്ടവർ അഫ്‌ഗാനിസ്താൻ പോലെയുള്ള രൂക്ഷപ്രശ്നങ്ങളുള്ള അന്യദേശങ്ങളിൽ ഫെഡറൽസേന നീണ്ട കാലയളവിൽ സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സേനാംഗങ്ങളെ മുഴുവൻ ജർമ്മനിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഇവരിൽ ഒരു വിഭാഗം ബാൽക്കാൻ പ്രദേശത്ത് പത്തുവര്ഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തനത്തിലായിരുന്നു. അന്യദേശ ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിന് എഴുപതിനായിരം പേരടങ്ങിയ ഒരു സൈന്യവിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം, സഹായനിർവ്വഹണത്തി നുള്ള സൈനിക വിഭാഗം. ആയുധ ഉപകരണങ്ങളും സാധനങ്ങളും ആവശ്യമാ യ ലോജിസ്റ്റിക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം നടപ്പാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം സഖ്യസൈനിക വിഭാഗത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിനായി ഉസ്ബി ക്കിസ്ഥാനിൽ വലിയ വിമാനങ്ങൾ പോലും ഉയർന്നുപൊങ്ങുവാൻ ശേഷിയു ള്ള വിമാനത്താവളവും, വ്യോമസേനാവിഭാഗവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ  നാറ്റോ സഖ്യം ഒന്നരമില്യൺ പടയാളികളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു തയ്യാ റാക്കി നിറുത്തിയിട്ട് കാലങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു. കൊസോവോ, അഫ്‌ഗാനി സ്ഥാൻ, ബോസിനിയാ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം സൈന്യങ്ങൾ താവ ളമടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 

ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സൈന്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയും പ്രവർത്തന വിജയങ്ങ ളും അത്രയേറെ ജനശ്രദ്ധയും തൃപ്തിയും കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അന്തർദ്ദേ ശീയ ഭീഷണികളായ അണുവായുധ ആക്രമണഭീഷണിയും, ബയോകെമിക്ക ൽ ആക്രമണ വെല്ലുവികളും നേരിടുന്നതിന് ശേഷിയും വിജ്ഞാനവും പരിച യങ്ങളും ജർമ്മൻ സേനയ്ക്കുണ്ട്. പുട്ടിൻ അണ്വായുധ ഭീഷണി മുഴക്കുന്നുണ്ട്. ABC യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ ശീഘ്രവേഗം ഫലവത്തായി പ്രയോഗിക്കുവാനും ഏറെ പരിശീലനം ജർമ്മൻ സേനയ്ക്കുണ്ട്. അതിനവർ പരിശീലിച്ചവരാണ്. ഫെഡറൽ സൈന്യത്തെ ആഭ്യന്തര ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ നിയമമനുസരിച്ചു പ്രാദേശിക അധികാരികൾക്ക് അവകാശവുമുണ്ട്. അതി തീവ്ര ദുരന്തമല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിൽ സഹായം തേടുന്നതിന് അഗ്നിശമനവിഭാഗ ത്തെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും വിളിക്കുകയാണ് സാധാരണ പതിവ്. എന്നാൽ  A B C സുരക്ഷാസംവിധാങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ഫെഡറൽസേനയ്ക്ക് ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാം. ഇതിനു ഉദാഹരണമായിരുന്നു, ഇറാക്ക് യുദ്ധസമയത്ത് ഫെഡറൽ സൈന്യം കുവൈറ്റിൽ താവളമടിച്ചിരുന്നത്. ഭീകരരുടെ ഏത് വിധ ഭീഷണികളും ജർമ്മൻ വ്യോമ മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഭീഷണികളും ഉണ്ടായാൽ അവയെ നേരിടുന്നതിന് പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ സഹായവിലിയനുസ രിച്ചു ഇടപെടാമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത. 

വ്യാപകാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ സൈന്യം ജർമ്മനിയുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമാണ്. വിദേശനയം തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ പൊതു താൽപ്പര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞനൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന വഴിത്തിരിവ് വരെ ദൗത്യനിർവ്വഹണ വിഷയങ്ങളിൽ കരുതലോടെയുള്ള അകൽച്ച പാലിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയസംസ്കാരമായിരുന്നു പുലർത്തിയിരുന്നത്. ആ വഴിത്തിരിവ് കടന്നു പോയപ്പോൾ പലപ്പോഴും സൈന്യത്തിന്റെ അടിയന്തിരവേഗ ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നതായും കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രതിരോധമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിത്തന്നേ, അതും സൈന്യങ്ങളുടെ വിവിധതരത്തി ലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെയൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ജർമ്മനിയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഏതൊരു നിയോഗവും തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞാകാല ഇടപെടലുകൾ, ഉദാഹരണം, ബോസ്‌നിയ-ഹെർസോഗോവീനയുടെ കാര്യം. സമാധാന ദൗത്യ നിർവ്വഹണം ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ സാധിക്കേണ്ടത്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് സ്ഥിതിവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജർമ്മനിയുടെ ഒരു പരീക്ഷണവുംകൂടി ആയിരുന്നു ജർമ്മനിയുടെ അവിടേക്കുള്ള പുറപ്പാടിന്റെ ഉദ്ദേശവും. ഇപ്പോൾ ഉക്രയിൻ -റഷ്യൻ പ്രശ്നകാര്യത്തിലും ജർമ്മനി വളരെ കൃത്യമായിത്തന്നെ നീങ്ങുന്നു. എന്നാൽ UNO യുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു , ഈസ്റ്റ് ടിമോറിലെ ഇടപെടൽ. അത് ജർമ്മനി യുടെ താല്പര്യമായിരുന്നില്ല. UNO യുടെ പൊതുസഖ്യത്തിൽ ജർമ്മൻപതാക അവിടെ വീശിക്കാണിക്കുകവഴി ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയെന്ന നയം. കോംഗോയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെയൊന്നും ജർമ്മനി തിള ങ്ങിയില്ല. അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ ലോകസഖ്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിൽ പങ്കചേരു കയും ജർമ്മൻ സൈന്യങ്ങൾ അതിതീവ്വ്രദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുകയും ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അക്കാലത്തു ഏറെ ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു.

മദ്ധ്യപൂർവ്വ മേഖലയിലെ ഇടപെടലുകൾ ജർമ്മൻ സർക്കാരിന് ഉന്നതതാല്പര്യ മുള്ള വിഷയമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇറാക്കിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർ ത്തനങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ   തല്പരത മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ടത് അമേരിക്കയുടെയും അവരോടു ചേർന്ന് രാജ്യ ങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തികലാഭമായിരുന്നു. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പനികൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകുന്ന ഏത് കരാറുകളും അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായിത്തീർന്നു. ജർമ്മനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ എളുപ്പമായിരുന്നത് യൂ.എൻ. -നാറ്റോ സഖ്യ ത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു. 

ഇപ്രകാരമുള്ള ദൗത്യനിർവ്വഹണമാണ് ജോർജിയായിലും കൗക്കാസസിലും നിർവ്വഹിച്ചത്. ജർമ്മനി ഒരിക്കലും ഒറ്റയാകാൻ നയം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. U N -NATTO- OSZE (ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് കോഓപ്പറേഷ ൻ ഓഫ് യൂറോപ്പ് ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടലുകളിൽ സ്വന്തം പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതെ സമയം തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിന്റെ ആവശ്യം ,ഉദാ: വ്യോമ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ,നിറവേറ്റുവാൻ സഹായം നൽകുന്നു. 

ഒരു സഖ്യത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുതന്നെ ജർമ്മൻ വിധശാനയത്തി ന്റെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെയും താല്പര്യമാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽത്തന്നെ ജർമ്മനിയുടെ ഭൂതകാല രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിനു കൂടിയ  മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്നില്ല. അസൗകര്യം ഉളവാക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിലധികം ഗൗരവം കൽപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ ഫെഡറൽ സേനയുടെയും ജർമ്മനിയുടെ വിദേശനാണ്യ ഘടനയു ടെയും സൽപ്പേരിന് ശുഭകരമല്ല. ജർമ്മനിയുടെ പൊതുതാല്പര്യസംരക്ഷണം ഫെഡറൽ സേനയുടെ അത്യുന്നത ദൗത്യവും അവരിലുള്ള വിശ്വാസ്യതയാണ്. അവരുടെ ആത്മാഭിമാനവും. റഷ്യയുടെ ഉക്രൈൻ ആക്രമണത്തെ ജർമ്മനി അതിനിഷ്ടൂരമായ പ്രവർത്തിയാണ് കാണുന്നു. അതിനാൽ ജർമ്മനിയുടെ പൊതുതാൽപ്പര്യം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി ചേർന്നുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.//-

***********************************************************

അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക :    

e-mail-/ dhruwadeeptionline@gmail.com

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ 

 

 ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. 

 

 

സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും

 

ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 


 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
 
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
 
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu -  MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

  ********************************************

Dienstag, 22. März 2022

ധ്രുവദീപ്തി// Religion // കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പുതിയ കൂരിയ ഭരണഘടന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. // ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട് -

 കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പുതിയ കൂരിയ ഭരണഘടന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. //  

പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ   സഭാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരം നൽകും. //

(സഭയുടെ പുതിയ ചലനങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ  മാദ്ധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതാണ് - പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു). 

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂരിയ നേതൃ ത്വവും തുറന്നു കൊടുത്തു. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മാർപാപ്പ യുടെ പുതിയ വരവ്.

പുതിയ കൂരിയ ഭരണഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നിരവധി നടപടികൾ ഇതിനകം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. കൂരിയൽ അധികാരികളുടെ തലവനാകാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയണം എന്നതാണ് പുതിയ കാര്യം. പോപ്പ് തന്നെ അതേറ്റെടു ക്കുന്നു. 

 കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പുതിയ കൂരിയ ഭരണഘടന ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. (19 .03 .2022 )

റോമൻ ക്യൂരിയായുടെ പുതിയ ഭരണ ഘടന ഈസ്റ്ററിന് ശേഷം വരേണ്ടതായി രുന്നു. എല്ലാ വിവർത്തനങ്ങളും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ആശ്ചര്യകരമെ ന്നു പറയട്ടെ, ക്യൂറിയ പരിഷ്ക്കരണം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച്ച (19.03 .2022 ) വത്തി ക്കാനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ, വിവർത്തനങ്ങളില്ലാതെ, മിക്ക പരിഷ്‌കാരങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്നതും പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതാണെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ അടുത്തിടെ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അപ്പസ്തോലിക ഭരണഘടന "പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇവാഞ്ചലിയം" (സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ) ചില സുപ്രധാന വാർത്തകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ കൂരിയ തലവന്മാർ പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയോ ആകട്ടെ, സാധാരണക്കാരാകാം, മാർപാപ്പ ഒരു അതോറിറ്റിയുടെ തലവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നവീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭാവിയിൽ, എല്ലാ കൂരിയ തലവരും 80-)0 വയസ്സിൽ വിരമിക്കേണ്ടിവരും, മാർപാപ്പ ഒഴികെ. 

മാറ്റങ്ങൾ.

വത്തിക്കാനിലും സാർവ്വത്രിക സഭയ്ക്കും ഏകദേശം 2500 പേർക്ക് ഈ നിയമം ബാധിക്കും. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ക്യൂരിയായിലും വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദികരാണ്. എന്നാൽ സാർവ്വത്രിക സഭയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. ഭാവിയിൽ, മികച്ച പരി ശീലനം ലഭിച്ച സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെക്കാ ൾ കൂടുതൽ സാധാരണക്കാരാണ് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കേന്ദ്ര ഭരണ സമി തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതേസമയം, മാർപാപ്പയ്ക്കും ബിഷപ്പുമാർക്കു മിടയിൽ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രാദേശിക സഭകളെ പിന്തുണയ്‍ ക്കുക എന്നതാണ് കൂരിയ ചെയ്യുക.

പുതിയ ഭരണഘടനയിലൂടെ, അധികാരികൾക്കിടയിലുള്ള പരമ്പരാഗത ശ്രേ ണികളെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആപേക്ഷികമാക്കുന്നു. അവ എല്ലാം ഇപ്പോൾ "ഡിക്കാസ്റ്റീരിയം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇനി "കോൺഗ്രിഗേഷൻ " അല്ലെങ്കി ൽ "കൗൺസിൽ" അല്ല. അവരുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രമം എത്രത്തോ ളം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു എന്നത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മതബോധത്തി നായുള്ള പുതിയ അധികാരം ആദ്യം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത്, ബഹുമാന്യനാ യ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദി ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ത് എന്ന വസ്തുത ഒരു അടയാളമാണ്- പ്രത്യേകിച്ചും പോപ്പ് തന്നെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതി നാൽ. 

ഒരു ക്യൂറിയൽ അതോറിറ്റിയുടെ തലവനായി പോപ്പ്.-

ഒരു ക്യൂരിയ അതോറിറ്റിയെ വ്യക്തിപരമായി ഒരു മാർപാപ്പ നയിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ (1939- 1958 ) അദ്ദേഹത്തിൻറെ സ്വന്തം കർദ്ദിനാൾ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. മുമ്പ് തന്നെ, മാർപാപ്പാമാരുടെ കീഴിലായി "ഹോളി റോമൻ ഇൻക്വിസിഷൻ " എന്ന കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദി ഡോക്ട്രി ൻ ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. 

കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള മാർപാപ്പ കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസ ത്തിനായുള്ള സഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത് സ്വന്തം മാനേജ്‌മെന്റ് നിലനിറുത്താനാണ്. ഇത് ദുരുപയോഗത്തിനെതിരായ ക്യൂറിയ ൽ പോരാട്ടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യു .എസ്‌ കർദ്ദിനാൾ സീൻ ഒമാലി, ദുരുപയോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഒരു നവീകരണമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. 

കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഫോർ ദി ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞയുടനെ "ഡിക്കാസ്റ്ററി ഫോർ ദി സർവീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി " വരുന്നു. അതിനാൽ, അത് കുറഞ്ഞത് ഉള്ളടക്കപ്പട്ടികയിലെങ്കിലും - ബിഷപ്പുമാർക്കും മതപരമായ ഉത്തര വുകൾക്കും, വൈദികർക്കും ഉത്തരവാദികളായ പ്രീഫെക്റ്റ്‌മാരേക്കാൾ സാ മൂഹിക കാര്യങ്ങളുടെ മാർപാപ്പ കമ്മീഷണർ മുന്നിലാണ്. പ്രായോഗികമാ യി, അത് വളരെയധികം അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല.; എന്നിരുന്നാലും പാരമ്പര്യ ബോ ധമുള്ള ക്യൂരിയായിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്.

ക്യൂരിയായുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓഫീസുകൾ സാധാരണക്കാർക്കായി തുറക്കുന്നു.

ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്യൂരിയ ഓഫീസുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്കായി ഔദ്യോഗികമായി തുറക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. 2018 മുതൽ, വത്തി ക്കാൻ ആധികാരികമായ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തലവനായ ആദ്യത്തെ സാധാരണക്കാരനാണ് പൗലോ റൂഫിനി. സിനഡിലും സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറിയേ റ്റിലും വികസന അതോറിറ്റിയിലും വത്തിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗവർണ്ണ റേറ്റിലും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ അടുത്തിടെ നിരവധി സ്ത്രീകളെ നിയമിച്ചു. ആദ്യ പ്രീഫെക്റ്റ് ഉടൻ തുടരാം. 

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പറയുന്നതനുസരിച്ചു, മുഴുവൻ സഭയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ക്രിസ്ത്യൻ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്ന താണ്. ക്യൂരിയായും ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് കീഴ്‌പ്പെടണം. ഘടനാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ക്ക് പുറമെ, സാർവ്വത്രിക സഭയുടെ കേന്ദ്രഭരണത്തിൽ ഒരു പുതിയ  ടീ൦ സ്പിരിറ്റ് ഉളവാക്കുവാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് കൂടുതൽ മിഷന റിയും, അതിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യവും, കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലും ആകുക  കൂടുതൽ സിനഡലും, സാർവത്രിക സഭയെ സേവിക്കാൻ കൂടുതൽ തയ്യാറാ കുകയും വേണം. കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും-പക്ഷെ, ഇറുകിയ ബജറ്റുകളുടെ മുഖത്തു മാത്രമല്ല.  

മാർപാപ്പയുടെ മനസ്സിലുള്ളത്, ക്യൂരിയയോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുപ്രസിദ്ധമാ യ ക്രിസ്മസ് പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ, ഉദാഹരണത്തിന് "ക്യൂറിയൽ ഡിസീസ് " കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്, തന്റെ നേരിട്ടുള്ള കർദ്ദിനാൾമാരെയും ബിഷപ്പുമാരെ യും മാത്രമല്ല, എല്ലാ കത്തോലിക്കരെയും, പുതിയ, നവീകരിച്ച സുവിശേഷ വൽക്കരണ വകുപ്പിന്റെ ഒരു ചുമതല, സ്നാനമേറ്റ എല്ലാവരിലും ഒരു മിഷനറി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രോത്സാഹിപ്പി ക്കുക എന്നതാണ്. 

നടപ്പാക്കലിന്റെ ഒരു ചോദ്യം -

പേപ്പൽ ത്രോ ഒരു പുതിയ തരം ചർച്ച് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് അവസര ങ്ങൾ നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിർണ്ണായക ഘടകം -പഴയ പരിശീലക  ജ്ഞാനം അനുസരിച്ചു - "പിച്ചിൽ". പ്രേരണകൾ എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ത് ? ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്റെ 1988 ലെ ക്യൂറിയെ ഭരണഘടന "പാസ്റ്റർ ബോണ സ് " പോലെ , എല്ലാ ക്യൂരിയ തലവന്മാരുടെയും പതിവ് മീററിംഗുകൾക്ക് സമാന മായി. അവ നടക്കുമോയെന്നത് പോപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയി ലുള്ള കൊളീജിയൽ ഭരണം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തന്നെ ഇതുവരെ വളർത്തി യെടുത്തിട്ടില്ല. 

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ജോസഫിന്റെ ദിനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുതിയ കൂരിയ ഭരണഘടന അതിന്റെ രൂപീകര ണത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒൻപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി എഡിററിംഗി ലൂടെ കടന്നു പോയി. ബിഷപ്പുമാരുടെ കോൺഫറൻസുകൾ, മതപരമായ ഉത്തരവുകൾ, കൂരിയൽ അധികാരികൾ, കാനോൻ നിയമവിദഗ്ധർ, എന്നിവർ ക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ടു റൗണ്ടുകളിലായി ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ അയച്ചു. ഡ്രാഫ്റ്റുകളിലെ സാങ്കേതിക പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് തന്റെ മുൻ ഉത്തരവുകളിൽ ചിലതു ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. 

പൊന്തക്കോസ്‌ത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന അന്തിമ ഭരണഘടനയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിനുമുപരി, മാർപാപ്പ മുൻകാല ക്യൂരിയ പരി ഷ്ക്കർത്താക്കളുടെ നിരയിൽ തന്നെത്തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നു.: സിക്സ്റ്റസ് വി (1588 ), പയസ് എക്സ് (1908) പോൾ ആറാമൻ (1967 ) ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ (1988 ). കഴിഞ്ഞ നൂറു വർഷങ്ങളായി ലോക സഭാ ആസ്ഥാനത്തെ നവീകരണ ത്തി ന്റെ ആവശ്യകത ഗണ്യമായി ത്വരിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കു ന്നു. ഇത് ക്യൂരിയായ്ക്ക് മാത്രമല്ല ബാധകമാകേണ്ടത്. പോപ്പിന്റെ അധികാരി കൾ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രയത്നത്തിന് ശേഷം, റോമൻ കൂരിയയുടെ പുനഃ സംഘടന ശനിയാഴ്ച (19.03. 20 22 ) വത്തിക്കാൻ അതുഭുതകരമായി പ്രസിദ്ധീക രിച്ചു.

മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ പ്രതികരണം 

കാത്തലിക്ക് ന്യൂസ് ഏജൻസി ( കെ എൻ എ ) പുതിയ ഭരണഘടന വിഭാഗങ്ങളു ടെ കാര്യങ്ങൾ ഹൃസ്വമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആശ്ചര്യകരമായി വത്തിക്കാനിൽ നവീകരണം ആരംഭിച്ചത്, റോമിലെ തന്റെ സഭാധികാരികളുടെ ഭരണം പരിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 2013 മുതൽ വത്തിക്കാൻ പുതിയ അഭിലാഷ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഈ വാരാന്ത്യത്തിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന അത്ഭുതകരമായവിധം വര്ഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഭരണഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ മാർപാപ്പ വിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ ഉപകരണം പരിഷ്‌ക്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രസ് റൂമിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ് പൊതുജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഈ തിങ്കളാഴ്ച്ച ഒരു പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ വത്തിക്കാൻ ആദ്യം കൂടു തൽ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. 

"പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഗോസ്പൽ " (പ്രീച്ച് ദ ഗോസ്പെൽ) എന്ന ലാറ്റിൻ തലക്കെട്ടോടെ യുള്ള പുതിയ അപ്പസ്തോലിക ഭരണഘടന ഈ വർഷം ജൂൺ -5-ന് പ്രാബല്യ ത്തിൽ വരുമെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. ഈ ദിവസം റോമൻ ക്യൂറിയായുടെ നവീകരണ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും. 

1988-ൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ചതും ഇന്ന് എമിരിറ്റസ് ആയ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപാപ്പയും ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഭരണ ഘടന "പാസ്റ്റർ ബോണസ് " (നല്ല ഇടയൻ) അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ റദ്ദാക്കുക യാണ്. 2013 മുതൽ, നിരവധി കർദ്ദിനാൾമാരുടെ ഒരു പാനൽ ക്യൂരിയയുടെ പുനഃസംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷികം ശനിയാഴ്ച (19-൦ 3 -2022) ആഘോഷിച്ചു. പരിഷ്‌ക്കരണ ചിന്താഗതിക്കാരനായ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ നിയമനത്തിന് ശേഷം ഉപദേശക സമിതിയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ -

പുതിയ ഭരണഘടനയിൽ 50 -ലധികം പേജുകളിലായി 250 ഖണ്ഡികകൾ അട ങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ഡികാസ്റ്ററികൾ- ഹോളി സീ യുടെ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പോലെയുള്ളവ. - മറ്റു ഭരണപരമായ ഭാഗങ്ങൾ , കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ താൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ കാണിക്കുകയും സഭാഭരണത്തിന്റെ ചില മേഖലകൾ നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം, ക്യൂരിയയുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും - സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഒഴികെ- ഇപ്പോൾ ഡികാസ്റ്ററികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു. വത്തി ക്കാൻ പദവികളുടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർ ഡൈസേഷൻ ഉറപ്പാക്കി. 

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ക്യൂരിയ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ സേവനത്തിലും ദൗത്യത്തിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഈ പരിഷ്‌ക്കര ണം വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ വ്യാപനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പി ക്കുകയും കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ സംഭാഷണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക യും വേണം, എന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സുവി ശേഷവത്ക്കരണത്തിനായുള്ള പുതിയ ഡികാസ്റ്ററിയിൽ നിരവധി അധികാരി കളെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യത്തിന് അടിവരയിട്ടു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് ഈ വിഷയം എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്  മാർപാപ്പ തന്നെയായിരിക്കും. 

ഭാവിയിൽ  സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക്  കഴിയുമെന്നും വ്യവ സ്ഥയുണ്ട്. മാർപാപ്പ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ക്യൂരിയായ്ക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകളെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു. പേപ്പൽ ചാരിറ്റബിൾ സർവീസ് ചാരിറ്റി സേവനത്തിനായി ഡികാസ്റ്ററി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലേയ്ക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. അധികാരം ആവശ്യക്കാരെ പരിപാലിക്കുകയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം.

ലൈംഗികാതിക്രമവും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. 

ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഖണ്ഡികയിൽ ലൈംഗികാതിക്രമ വിഷയവും പ്രതിപാ ദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെ ലൈംഗിക ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രായപൂർ ത്തിയാകാത്തവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പൊന്തിഫിക്കൽകമ്മീഷൻ ബിഷപ്പുമാരുടെയും അവരുടെ കോൺഫറൻസുകളെയും സഹായിക്കണം. ഡികാസ്റ്ററി ഫോർ ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ദി ഫെയ്ത്ത്, സഭയിലെ ദുരുപയോഗ കേസ്സുകൾ ഡികാസ്റ്ററിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടാതെ, ദുരുപയോഗത്തി ന്റെ കാര്യത്തിൽ കമ്മീഷൻ ഉചിതമായ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ഉദാഹര ണത്തിന് പുരോഹിതന്മാർ, കാനോൻ നിയമങ്ങൾ, സിവിൽ നിയമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരണമായിട്ടാകണം. // - 

*****************************************************

അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക :    

e-mail-/ dhruwadeeptionline@gmail.com

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ 

 

 ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. 

 

 

സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും

 

ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 


 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
 
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
 
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu -  MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

  ********************************************