Montag, 20. März 2023

ധ്രുവദീപ്തി // Politics & Religion // ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളെയും സന്യസ്തരെയും അതിഹീനമായി അവഹേളിക്കുന്ന നാടകം, "കക്കുകളി " # Rajan Thomas Olickal

ധ്രുവദീപ്തി //  Politics & Religion : 

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളെയും  സന്യസ്തരെയും അതിഹീനമായി അവഹേളിക്കുന്ന നാടകം,  "കക്കുകളി"

 Rajan Thomas Olickal

ആരാണ്‌ 'കക്കു കളിക്കുന്നത്' ?
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിനും വിശ്വാസികൾക്കുമെതിരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പല വിധ ആക്രമണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും കുറേ കാലമായി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ചില വർഗ്ഗീയ ശക്തികളായിരുന്നു ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത്.

കക്കു കളിയിലെ ഒരു ദൃശ്യം 
https://youtu.be/HDhA1fOzyPE

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം "കക്കുകളി" എന്ന നാടക അവതരണം വഴി നടന്നു വരുന്നു എന്നത് വളരെ പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യമാണ്.

ഈ നാടകം promote ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള NGO union ആണ്. അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ഒത്താശയും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാകട്ടെ Kerala Government ന്റെ Cultural Dept. ന്റെ കീഴിലുള്ള (Kerala Sangeetha Nadaka Academy )കേരള സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയും.

സന്യസ്തരെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളെയും തന്നെ അതിഹീനമായി അവഹേളിക്കുന്ന ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരെ ഉള്ള ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമായി മാത്രമെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളു.

ആവിഷ്‌ക്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മറവിൽ നടത്തുന്ന ഇത്തരം ഹീനമായ
അധിക്ഷേപങ്ങളെ ശക്തിയായി അപലപിക്കുന്നു. ഇതിനു പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്തിരിയേണ്ടതും ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണ ശക്തികൾ ക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മത സാമൂഹിക വികാരങ്ങളെ വൃണപ്പെടുത്തുവാൻ കേരള സർക്കാർ സമ്പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയത് കേരളസർക്കാരിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വിരുദ്ധമനോഭാവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു .
------------------------------------------------------------

  Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

*********************************************************

Donnerstag, 2. Februar 2023

Dhruwadeepti //- Life // Journey of a Missionary Priest // Fr. George Pallivathukal //-

Dhruwadeepti //- Life // Journey of a Missionary Priest // 

Fr. George Pallivathukal  

Pastoral activities in Binjhia.

When I was the priest in charge of Binjhia that parish consisted of a vast area. We priest used to visit villages under Binjhia regularly. Since we were three priests two of us used to go out to the neighboring out stations like Chargaon, Malimohgaon, Sankui or Jhiria-Subaria on Sundays to celebrate Sunday Mass with the people of those places. SMMI Sisters of Lalipur also used to visit outstations regularly. We used to organize intensive summer catechesis to various centres in the parish. People were free in summer. We had some veteran catechists like Hilarius Minj, Chetaram Sarote, Prakash Bhavediya and later Raphael Baxla, Janaklal and Premlal Dhurvey who were responsible for the spread of the faith in this region. We can never forget their contribution to the Church in this Narmada belt. As long as I was the Priest in charge of Binjhia I was the Dean of Mandla deanery. I continued as a member of the District Peace Commision and was in close contact with the leading citizens of Mandla. Katra hospital also had a good name in those days. The St. josep's sisters of Katra were known for their friendly relationship with the people of the town. The people used to call them"didis"(elder sister).Once sister Elenor, a religious nurse in Katra hospital had a rupture in her intestine and started vomiting blood. She needed immediate blood transfusion. Within half an hour the news reached the town and a large crowd of college students and others lined up in the hospital offering blood for the sister. Those were the glorious days of Katra hopital. The impact of the hospital helped us indirectly in our evangelizationwork. 

Kathedral Parish Priest.

After being in Binjhia for three years, I was transferred to the Cathedral parish at Jabalpur as Parish Priest in May 1988. Fr. Benedict Andrade was appointed in my place in Binjhia as the priest in charge and Director of the Pastoral Centre. I took over the administration of the Cathedral Parish from Fr. Luis Rodrigues. For six months I was observing the place and the people around me. I continued the pastoral services my predecessor used to render to the parishioners. Every evening I would go visiting the homes of the parishioners. After six months I reconstituted the parish council and finance kommittee. I retained most of the old members in the parish council and selected a few new ones especially to represent tose areas from where there were no members. I was looking for a suitable person to function as the Secretary of the Parish Council I got Lt.col. Walter D'Souza for this ministry. He had the full support of his wife Melany. He was a retired military officer and a very good administrator. I felt that for the proper functioning of the parish administration, we should have a parish office and a competent person to run the office. Col.Walter found one in the person of Major Joe Gomes, another retired military officer, for this office. With Walter D' souza as the parish council Secretary and Joe Gomes as Finance Secretary and parish office in charge I was free to do parish visits which was the only way of knowing the people. These two were honest, committed and men of faith. Their only interest was the interest of the parish. Both rendered their service to the parish without any remuneration. Joe was very strict with the money of the parish. I took the parish council into confidence and they took active interest in the welfare of the parish.

With this new set up I was able to keep a few elements away from the parish office who were taking undue advantage of the generosity of the parish priest especially during important feasts in the parish and in the distribution of charity. Fr. Louise Rodrigues was a very fine person, very kind to the poor and loved by the parishioners. Unfortunately he was very sickly. He had severe attacks of Asthma and could not do much of parish administration. He died three years after he was transfered from the Cathedral due to a severe asthmatic attack. He died in his own home in Mangalore. 

Involvement of the laity in parish administration. 

Community of Hope in jabalpur


I considered my role as a parish priest as that of a facilitator. The parish was not my personal property. I have been teaching in the past that the people are the parish. They should own up the parish. Then only the parish would grow. At the same time I as the leader of the community should protect the parish against the selfish interests of some members. I knew that I had to be vigilant, tactful and at the same time sincere. Some people would come to me and ask for loans. Usually a loan given from the church is a loan written off. I would tell them that the parish money is not my personal property and so give an application to the parish council and if the council sanctions the loan they would get the money. As per rule the parish priest or the parish council could not give any loan from the parish. The auditors would object to giving loans from the church. We could only give charity- Charity was not given just for the asking. A committee from the parish council would go to the place and asses the situation and charity would be given only on their recommendation.Since I was visiting the parishioners regularly I also knew who was genuinely in need of help and they would be helped through the parish council. Now with the involvement of the laity in the parsh administration the parish fund also went up. The task of collecting church subscription was taken up by the parish council members. Formerly the collection was done by the driver of the parish and he was given ten percent of the collection as his commission. Parish council members would go to every house for collection of suscription as well as to visit the families.

A city parish is quite different from a rural parish. A priest needs to understand this difference and adapt himself accordingly. He has to deal with different types of people. While dealing with some people the priest has to struggle to keep himself cool. On the whole I found the people of the Cathedral parish very good and I enjoyed my stay with them. People tried to test me in the begining but once they understood me they co-operated with me.

I had a small group of elderly legionaries in the parish who were praying for me every day. They were my spiritual power centre. I used to get a lot of strength from their prayers. Personal visits were the only way I could draw people to myself and to the church. There were also trouble makers in the parish. Since I had the support of the majority of the people I had no fear facing any one. 

More land for the cemetery.

The Christians of all denominations in Jabalpur had only one graveyard for their burial purpose. We had a cemetery committee to look after the administration of the graveyard. By tradition the parish priest of the Cathedral was the Chairman of the Cemetery committee and all the various denominations had membership in the committee. In my time Mr. Eric D'souza was the Secretary of the committee. He worked very hard and joyfully to turn the cemetery which was a God-forsaken place into a beatiful and attractive sacred place. He had roads built in the graveyard, crotons and flower plants planted and lights put up. We had a Chaukidar to look after the graveyard so that nobody would misuse ot desecrate that sacred place. In my time we managed to get six more acres of land from the military for the cemetery through the intervention of Mrs.Effie D'souza who was very influential in the Jabalpur cantonment board. She was a member of the Cathedral parish. The process for acquitting the land for the cemetery was started by Fr. Louise and I pursued the matter and got the land. We used to have Mass on the 2nd of November, All Souls day, in the graveyard and number of priests and thousands of faithful of Jabalpur used to gather in the cemetery that day to participate in the Mass and to pray for their dead. Mr.Eric served the cemetery for 26 years. He got an altar built in the middle of the Graveyard to celebrate Holly Mass. He was a very close friend and and supporter of mine. He had reserved a place for himself in the graveyard. But God's plan for him was different. In the summer 2010 he went to Goa for a holiday and there while he was praying the rosary in the evening with his family he fell down and died. He was buried in Goa close to the graves of his family members.

Marriage preparation course. 

After I took over the administration of the Cathedral parish I noticed that a number of people were having family problems. I have been spending a lot of time councelling them and settling their cases. Many were asking for separation which was not possible once they were married in the church and lived together. There were many cases of married people living separately with other partners. I noticed that they were not intructed about the sacredness of marriage and of family life.They had the marriage blessed in the church since it was a custom amoung christians and for the rest marriage was only a social affair for them.

I felt the need of preparing the couples before marriage. I had seen how the Church in Chotanagpur prepared the couples for marriage. I had some experience of marriage preparation in the philippines. I discussed with Bishop Theophane about my plan of starting a marriage preparation course in the Cathedral parish. Bishop advised me to involve all the priests of the city parishes and conduct the programme for the entire city. Parish priests of city parishes liked the idea and we started a three-day intensive marriage preparation course in the Cathedral parish for all the parishes of Jabalpur. Initially there were some negative reactions from the people. Ultimately once we started the programme the particepants found it so usefull that they were saying that if they knew that this was the marriage preparation course they were prepared to spend not three days but one week attending the course. This way we were preparing future christian families and we found it a succes. The Bishop made the marriage preparation course compulsory before marriage in the whole diocese. I had a team consisting of married couples, medical personnel and priests to help me with the training. 

Democracy in the diocese. 

The appointment of Vicar General, Secretary, College of Consultors and Administrative Council is a prerogative of the Bishop. Bishop chooses competent and trustworthy priests to these posts. But Bishop Theophane adopted a different policy. He said that all the priests are equal in his sight. He could work with any priwst. So he asked the priests to choose anybody they liked for the above -mentioned posts. From that day onwards till the resignation of Bishop Theophane all the office bearers in the diocese were elected by the priests of the diocese. Jabalpur was the only diocese in India which introduced the democratic method to elect important office bearers to assist the Bishop. Bishop Theophane remained Bishop of the diocese for twenty -five years. He was a man of prayer, very much missionary minded and people oriented.

Dean of Jabalpur deanery.

A year after I came to the Cathedral as the parish priest, I was elected as Dean of Jabalpur deanery. During my tenure as Dean we had a number of events in the church for which animation and preparation were needed.Introduction of "a new way of being the Church" through the Small Christian Communitties, celebration of the Family Year announced by the Holy Father and the preparation for and celebration of Jesu Christ Jayanthi 2000 were some of them. Among the parish priests of Jabalpur deanery, there were diocesan priests, Jesuits, Norbertines and the CMIs. All of them co-operated in the programmes and worked towards making our parishes more active and vibrant. //- 

*********************************************

  Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

*********************************************************

Montag, 30. Januar 2023

ധ്രുവദീപ്തി // History // Life //ധ്രുവദീപ്തി // History // Life // വേർപാടിന്റെ നെടുവീർപ്പുകളുടെ 75 വർഷങ്ങൾ... //George Kuttikattu

ധ്രുവദീപ്തി // History // Life //

-മഹാത്മാ ഗാന്ധി -


വേർപാടിന്റെ നെടുവീർപ്പുകളുടെ 75 വർഷങ്ങൾ... 


മഹാത്മാ ഗാന്ധി -                       
 മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ശവകുടീരം
(Photo -by George Kuttikattu)
 

 1948- ജനുവരി 30 ൽ  ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഒരു മതഭ്രാന്തനായ  ഒരു ഹിന്ദു അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് "ഹേ റാം" (ഓ ദൈവമേ) ആയിരുന്നു.   മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി; മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നു; 1869 ഒക്ടോബർ 2 ന് ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്തറിൽ ജനിച്ചു ; അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ അഭിഭാഷകൻ, ധാർമ്മിക അധ്യാപകൻ, സന്ന്യാസി, സമാധാനവാദി, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച നേതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.  // Samstag, 28. Januar 2023

Dhruvadeepthi //-ചിന്താവിഷയം // പൗരന്മാരുടെ പണം പാഴാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം // - George Kuttikattu


 Dhruvadeepthi //-ചിന്താവിഷയം // 

പൗരന്മാരുടെ പണം പാഴാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം // - 

George Kuttikattu

കേരളത്തിലെ ജനസമൂഹം അടിയന്തിരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ഒരു ബഫർസോൺ പദ്ധതിയോ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയോ കെ- റെയിൽ പദ്ധതിയോ നടപ്പാക്കാനുള്ള പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളുമല്ല. കേരളത്തിന്റെ ദാരിദ്യം അകറ്റാൻ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാൽക്കൽവീണ് അരി യും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വാങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീതം കൊടുക്കുകയും, അങ്ങനെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ ജനജീവിതത്തെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്യലല്ല കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായത്. പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ദാരിദ്ര്യ ഭക്ഷണ പൊതിയല്ല ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, നേരെമറിച്ച്, ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും സർവ്വകലാശാലാതലങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള വിവിധ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും സ്വന്തം നാട്ടിൽ തൊഴിലവസരവുമാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഭീതി പരന്നിരിക്കുന്നു. ഏതു തൊഴിൽരംഗവും, വ്യവസായവും, കാർഷികവും , വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയും, എന്നിങ്ങനെ എല്ലാരംഗങ്ങളും ഇന്ന് അപ്പാടെ നിലം പരിശായി തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിണറായി സർക്കാർ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് കോടികൾ പണം ഉണ്ടാകണം. അതുണ്ടാകുവാൻ ജനങ്ങളുടെ കൈയ്യിൽനിന്ന് നികുതിപ്പണം പിടിച്ചു വാങ്ങുവാൻ തന്നെ പ്ലാനിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുമാത്രമേ ഇനി വീഴാനുള്ളൂ. ജനങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് മേൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച കെട്ടിട നികുതി ചുമത്തി പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ നിർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണോ ഇന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ? കേരളത്തിൽ ജന ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിത്തന്നെയും വിദ്യാഭ്യാസം- അത്, സർവ്വകലാശാലകളിൽ, എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും എളുപ്പം അവസരം നൽകി, ഇന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ ആദ്യം ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ശത കോടികൾ പണം ചെലവഴിക്കണം. അല്ലാതെ മറ്റു അഴിമതികളുടെ കൊട്ടാരം നിർമ്മിക്കാൻ കോടികൾ പണം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പ്രവാസികളായ മലയാളികൾ സമ്പാദിച്ച വീടുകളും ഭൂസ്വത്തുക്കളുമെല്ലാം ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് വമ്പൻ നികുതിപണം പിരിക്കുന്ന ശതമാനം നോക്കുക ! ; പ്രവാസിമലയാളിയുടെ ജീവനും രക്തവും സർക്കാർ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതിനു തുല്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേയ്ക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലാം തീർത്തും ഇല്ലാന്നാക്കുകയാണ്.  ഇത്തരം പൗരവിരുദ്ധ ക്രൂരതകൾ നടത്തുന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയുടെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണ സംഭാവനയാണല്ലോ

കേരളം സാമ്പത്തികത്തകർച്ചയുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തി. 

കേരളത്തിൽ നെൽകൃഷി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

കേരളത്തിന്റെ സമ്പത് വ്യവസ്ഥ പിന്നോട്ട് പോകുന്നുവോ? ഇത് വളരെയേറെ ശരിയാണ്. സർക്കാരിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിയമം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരകാര്യം മന്ത്രിമാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും അതൊരു വിഷയമല്ല. കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവർ കാണുന്നില്ല. ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇവരുടെ ചില വിലയിരുത്തലുകളിൽ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണ്. ഈയിടെ, നിയമസഭയിൽ ഇടതും വലതും പാർട്ടികളുടെ "റദ്ദാക്കൽ നയ- സംസ്കാര"ത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ നിയമസഭയിൽ കേരള ഗവർണ്ണർ വായിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ ആ ഔദ്യോഗിക നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗം, ഇതെല്ലാം എത്ര പഴയതാണെന്ന് വീണ്ടും ഏവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം പൗരന്മാരുടെ പണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പഴയ ഇടതുപക്ഷ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഷയം മാറ്റാനും ശ്രമിച്ചു എന്നുവേണം കരുതുവാൻ. സ്വകാര്യ ജെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന ഇവർ ആരും ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വേവലാതികളെപ്പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പോലും പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല., കാരണം അയാൾക്ക് ജനങ്ങളോട് ഒരു സഹാനുഭൂതി കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു ധനികനായവൻ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ദയവായി യാതൊന്നും വിഷയത്തിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഇതാണ് ധനവാന്മാരുടെ നയപരമായ നിലപാട്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ പണത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ, അഥവാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആരാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നത്?, ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധി എങ്ങനെയാണ് അടുത്തിടെ ഒരു  ജനവിരുദ്ധ നായ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുക ? ഇപ്പോൾ കേരളം കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ വിഷയങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും കണ്ടുപിടിച്ചു അതിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ നികുതി വർദ്ധനവ് നടത്തുന്നു. ഈ കൊടുംക്രൂരത പഞ്ചായത്തുകൾ പോലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരാൾ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന ഒരു, വീടിന്, അതിന് ചേർന്ന് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന "വിറക് പുര"യ്ക്ക് പോലും നികുതി പഞ്ചായത്തുകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കാണുന്നു. ഈ പണം ആർക്കുവേണ്ടി എന്തിന് വേണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ജനവിരുദ്ധമായ നികുതി വർദ്ധനവ് രീതി നിറുത്തലാക്കേണ്ടതാണ്

ചുരുക്കത്തിൽ, ബുദ്ധിമാനായ ഒരു  രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇതുപോലെയുള്ളത്  എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ, ഇക്കാര്യത്തിലവൻ ശൂന്യനാണ്. പ്രതിപക്ഷം വേദനിപ്പിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇതുവരെ ഒരു സർക്കാരും പോയിട്ടില്ല. രാജ്യവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ വിദഗ്ദ്ധരെ ധാരാളം ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടതായ പരിശീലനം നൽകാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമല്ലോ. നേരെമറിച്ച്, ഒരു നല്ല വലിയ തുകയുടെ വർദ്ധനവും ആദ്യപടിയായി അത്  ഇന്ന് കൂടുതൽ ഉപരിപഠന പരിശീലനത്തിന്റെ വിവിധ തരം സൗകര്യങ്ങളും വിപുലീകരണവും വ്യക്തമായിവന്നാൽ അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു, ഉറക്കെയും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. ഫലത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എന്നത് ഒരു താൽക്കാലിക മറുപടിയില്ലാത്ത അനുഭവം ആണ്. ആദ്യത്തേത്, ഒരു നല്ല തുക വേണം, അതുപോലെ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുടെ പണപ്പെരുപ്പം എത്ര ശതമാനം കുറവാണെന്ന് അറിയുക. ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിലെ പരീക്ഷണം മാത്രമല്ലേ? എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവികസന നിലവാരത്തിന്റെ ഭാവി കാര്യത്തിൽ എന്തുണ്ടായി? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേരളസംസ്ഥാനം വളരെ  പിന്നോക്കത്തിലാണിപ്പോഴും. പൗരന്മാരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് മന്ത്രിമാർക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിരത്തി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിനു പകരം പൗരന് കൂടുതൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും നൽകി പൗരന്റെ ആവശ്യത്തിന് മുൻഗണന നല്കുകയുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. ഇക്കാലത്തു കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക വികസനപദ്ധതി അനിവാര്യമാണ്. പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകമായി നടപ്പാക്കാൻവേണ്ടി കോടികൾ പണം പിരിക്കാൻ ആദ്യമായി ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വരുമാനം വർദ്ധിക്കണം. പ്രാഥമികമായ ചുവടുവയ്പുണ്ടാകാൻ സർക്കാർ മനസ്സുവയ്ക്കണം. ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ കേരളസർക്കാർ ജനങ്ങളുടെമേലുള്ള ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു.   

എല്ലാത്തിനുമുപരിയായി, ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന നികുതിപണത്തിൽ നിന്നോ, സംഭാവനകളിൽ നിന്നോ ധനസഹായം നൽകി നടത്തുന്നതായ ഉപരി പഠന- വിദ്യാഭ്യാസകാര്യം വരുമ്പോൾ, പ്രതിവർഷം കുറെയേറെ കോടികളുടെ തുക അക്കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടിവരുമെന്നുള്ള സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഭരണ നേതൃത്വം സംസാരിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ ധനകാര്യ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അടുത്തിടെ "പ്രാരംഭ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലനത്തിനായിട്ട് ",അല്ലെങ്കിൽ "തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി" കൂടുതൽ ചെലവുകൾ ആകും എന്നായിരുന്നു അവർ ചിന്തിച്ചത്., ഇത് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും (നികുതി വരുമാനം) ഓരോ ഫെഡറൽ ലേബർ ഓഫീസിന്റെയും പ്രത്യേക തരം സംഭാവനകൾ നിശ്ചിത ബജറ്റുകളിൽ നിന്ന് നൽകേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ തൊഴിൽ രഹിതരുടെ എണ്ണം ക്രമാനുഗതമായി കുറയുന്നതിനൊപ്പം ഓരോ വർഷവും തൊഴിൽ സാദ്ധ്യത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ദീർഘകാലമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ തൊഴിൽരഹിതരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും തൊഴിൽപരിശീലനത്തിൽ യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് കാണാനാകും..


ഏതായാലും തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ പരിശീലനമില്ലാത്ത തൊഴിൽരഹിതരുടെ അനുപാതം ആണ്ടുതോറും  കുറയുന്നതിനേക്കാൾ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അത്ര ശക്തമല്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, അഥവാ സർവ്വകലാശാലയുടെ ബിരുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. പക്ഷെ, ഒരു തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുവാൻ അപേക്ഷകൻ ഒരു വലിയ തുക വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനത്തിനു കറുത്തപണമായി നല്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത്തരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നു. അവർ മറു രാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടിപ്പോകുന്ന അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സ്വന്ത നാട്ടിൽ ഭാവിപഠനമോ തൊഴിൽപരിശീലനമോ തൊഴിലോ കണ്ടെത്താനുള്ള അവരുടെ ശ്രമം പാഴായിപ്പോകുന്നു. കൂടാതെ, "തൊഴിൽരഹിതരായ, മൂന്നിൽ ഒരാൾ പോലും അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന അർത്ഥവത്തായ അറിവ് നൽകുന്ന ഒരു പരിശീലന കോഴ്സിൽ ഒന്നിനും പങ്കെടുക്കാനാവുന്നില്ല. ഇവയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇക്കാലത്തെ  മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ദിവസവും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഉപരി പഠനസാദ്ധ്യതകളേപ്പറ്റിയും തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകളെപ്പറ്റിയും എഴുതി വരുന്നു. അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഓരോ ഗോൾഡൻ സാദ്ധ്യതളെയാണ് മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കുന്നത്.   

മേൽജാതി കീഴ്‌ജാതി സംവരണസമ്പ്രദായം ജനവിരുദ്ധമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ്.

രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്ക്, അവർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനാർത്ഥം പറയട്ടെ. എന്നാൽ കേരളം പൗരന്മാരുടെ പണം പാഴാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജനസാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനം അതിന്റെ വേഗതയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടു ള്ള സമയമാണിത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇതുവരെയും കേരളത്തിലെ പൗരന്മാരുടെ പണം പാഴാക്കുന്നു. അത് ശരിയല്ല. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കണം അനുസരിച്ചു ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാവരും രാവുകളും പകലും ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും അതിനെതിരെയാണവർ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആകെമാനം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ജാതി മത വർണ്ണവിവേചനം അതിശക്തമായി കാണുന്നു. ഇത് തൊഴിൽ രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും പ്രകടമായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇന്നും മേൽജാതി കീഴ്‌ജാതി സംവരണസിസ്റ്റം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ. ഈയൊരു സംവരണ സമ്പ്രദായം ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമല്ലേ? ഭരണനേതൃത്വം ആണ് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അത് സർവ്വകലാശാല ബിരുദമോ, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമോ തുടർ പരിശീലനമോ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും  മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് തന്നെ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ റയിൽവേ പദ്ധതിയോ, അതു പോലെയുള്ള മറ്റു പദ്ധതികളോ അല്ല ആദ്യം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി പ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റോഡുകളെല്ലാം ആദ്യം ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാൻ  റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കണംഏറ്റവും പ്രാഥമികമായി സർക്കാർ കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ തകർച്ചയെ കാണണം. കാർഷികഭൂമി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായിത്തീരുന്നു. കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തി. ഇന്ന് അടിയന്തിര മായി സർക്കാർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്. കാർഷിക ഭൂമികൾ വനങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

വനഭൂമിയായി പരിണമിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കാർഷികഭൂമി 

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പണം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ, ഒരു അംഗസംസ്ഥാനത്തിന്റെ"ആഗിരണ ശേഷി" എന്ന ആശയമുണ്ട്, അതിന്റെ അർത്ഥവത്തായ ചെലവുകളെല്ലാം നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ചില ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് അവയെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്നതിനുമുമ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് ഒരോ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്രമാത്രം സഹായം പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന ഓരോ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്. ഒന്നാമതായി, കേരളത്തലെ അർദ്ധ-പൊതു തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു നടപടി ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഉടനെ വ്യക്തമാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ, അത് എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല. ഒരു ചതുപ്പുനിലം തീർത്ത് വറ്റിപ്പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് തവളകളോട് അവരുടെ സ്വന്തമായ ജീവിത നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഒരു സാമാന്യമായ വസ്തുതയുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇതാണോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? 

എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഒഴിവുകൾ എല്ലാം ഓരോരോ  എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും പകരം ഒരു അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ വളരെക്കാലമായി പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഉപേക്ഷിച്ചു. റോക്കറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻമാരേയോ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വിദഗ്ദ്ധരെയോ  ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞരേയോ, ആരെയും ഡസൻ കണക്കിന് തെരുവുകളിൽ കറങ്ങുന്നത് കാണുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ കൗണ്ടറിനു പുറകിലോ ഹെയർ ഡ്രസ്സറിലോ കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധ തൊഴിൽ രംഗത്തോ, വെയർഹൗസിലോ ഉള്ള ലളിതമായ വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലോ ? അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രത്യേകവിധ പരിശീലനമോ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസമോ നൽകാൻ അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏഴ് ബില്യൺ രൂപ പര്യാപ്തമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ വായന, എഴുത്ത്, ഗണിതശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത സാംസ്കാരിക വിദ്യകൾക്ക്  കൂടുതൽ വിജയകരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പണം അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അദ്ധ്യാപകൻ പഠിക്കാത്തത്, കുട്ടികൾ ആരും ഒരിക്കലും ക്ലാസിൽ ഒന്നും  പഠിക്കുന്നില്ല, ഒരു ജോബ് സെന്ററിലെ കേസ് മാനേജരിൽ നിന്ന് പോലും !

എന്നിരുന്നാലും, പൗരന്മാരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച്, ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശനം നല്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് തൊഴിൽപരിശീലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം, പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒന്നാണെങ്കിൽ. ഇന്ന് ലളിതമായ ചില ജോലി ഇനി യുക്തിസഹമായി തോന്നുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ഇന്ന് തൊഴിൽ വിപണി നയം രൂപീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഒട്ടും ബാധകമല്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തൊഴിലാക്കിയവർ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയല്ലോ. കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഓരോ ചിന്തകളും അവരുടെ ചില തരംതാണ അഭിപ്രായങ്ങളും ഫലത്തിൽ ഓരോ നിയമമായി മാറുന്ന നികൃഷ്ട അനുഭവമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അനുഭവമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പൗരന്മാർക്ക് ജീവിക്കണം. നീതിയെപ്പറ്റി സ്ഥിരം കൈ പൊക്കി നാടുമുഴുവൻ പ്രസംഗിച്ചു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അനീതിമാത്രം ചെയ്യുകയ്യാണ്, അത് തിരുത്തണം. //- 

*********************************************

  Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

*********************************************************

Montag, 23. Januar 2023

Dhruwadeepti //: Social & Politics // ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ്. // ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട് -

Dhruwadeepti //: Social & Politics //

ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസക്കുറവ്. // 

ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

സൈദ്ധാന്തികമായി, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രക്ഷോപത്തിനുള്ള നല്ല സമയമായിരിക്കും.കുറച്ചു ആളുകൾ മാത്രം എങ്ങനെ സമ്പന്നരാകുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ ജന സംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സമ്പന്നരല്ല. അവർക്കത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയം അശേഷം പ്രതിധ്വനിക്കുന്നില്ല.അവർ പ്രതികരിക്കുന്നതിങ്ങനെ:" അതെങ്ങനെയുമാകട്ടെ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല."എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും അവർ വളർത്തുന്ന ചില സമ്പന്നരുടെ അഴിമതിക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധമില്ലാത്തത്‌ ? ഒരു സംയുക്ത പ്രതിഷേധപ്രവർത്തനത്തിന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന ചിന്ത അനേകം ആളുകളിൽ മിക്കവാറും ഇന്ന് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ, കുറെ പ്രതിഷേധക്കൊടികൾ പിടിച്ചു ആണവോർജ്ജ ത്തെ എതിർത്തവരുടെ വിജയം നോക്കുമ്പോൾ അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ  പ്രയോജനകരമല്ലെന്ന് ജനങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഭരണനേതൃത്വത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ജനങ്ങളുടെ വികാരം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഉണ്ട്: "പരിചരണം സ്വന്തം വീടുകളിൽ ആരംഭിക്കണം". രാഷ്ട്രീയക്കാരും, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരും "തങ്ങളുടെ ദൗത്യം" എങ്ങനെ എവിടെ, ആർക്കുവേണ്ടി നിർവ്വഹിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അവരുടെ സ്വന്തം വേദിയിൽ ജനങ്ങളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങണം. കേരളത്തിലോ ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയിലോ പൊതുവെ ഇതുവരെ രാഷ്ട്രീയം അതിനു തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ പിച്ചിച്ചീന്തുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ മാത്രം രാഷ്ട്രീയ വേദിയിലുണ്ട് 

കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം പോയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകജനങ്ങളും അവരുടെ ആനുകാലിക പ്രതിസന്ധികൾ തുറന്നുകാട്ടി ഒരു പ്രതിഷേധം പറഞ്ഞാലും മന്ത്രിമാർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറല്ല. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അപ്പാടെയും നനച്ച് ഇല്ലാതാക്കാൻ സമ്പന്നന്മാരുടെ സംരക്ഷകരായി നിലകൊള്ളുന്ന സർക്കാർ നേതൃത്വങ്ങൾ ജലപീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളെയും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ ശൈലികളെയും ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കാണാനുള്ളത്. ഫലമോ? കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളെയോ കൃഷിയെക്കുറിച്ചോ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണിപ്പോൾ കേരള സംസ്ഥാന കൃഷിമന്ത്രി. കൃഷി എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അനുഭാവികളെയും കൂട്ടി ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തേയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നതായ നികുതിപ്പണം എടുത്ത് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് വാർത്തയുണ്ടല്ലോ. വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കുവാനായി മുഖ്യമന്ത്രിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും മറ്റുള്ള കുറെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്നവരെയും കൂട്ടി ജനങ്ങൾ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നികുതിപ്പണം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആഗോളയാത്ര നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നിന് അമേരിക്കയിൽ പോയി അത് വാങ്ങണം പോലും

എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമുയരുന്നു.എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽനിന്ന് യുവജനങ്ങൾ സ്വന്തം നാടുപേക്ഷിച്ചു അന്യനാടുകളിലേയ്ക്ക് കുടിയേറുന്നത്? അതിനെതിരെ കാരണം കാണാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പഠന സാദ്ധ്യതകൾ നൽകാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഒരു വാക്കു പറയാത്തവർ കേരളത്തെ ഒരു വന്യമൃഗസങ്കേതമാക്കിയും മാറ്റുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായ മതനേതൃത്വങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട്. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാവി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതിന് അഴിമതിപ്പണം അവർക്ക് നൽകണം. അതല്ലെങ്കിൽ കോളജുകൾ അവരുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവർക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഭാവിജീവിതമാർഗ്ഗം തകർക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധത ഭയപ്പെട്ട് അനേകലക്ഷം യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ സുരക്ഷിത ഭാവിജീവിതം തേടി രാഷ്ട്രീയ അഭയാർത്ഥികളെപ്പോലെ സ്വന്തം മാതൃരാജ്യം എന്നേയ്ക്കും ഉപേക്ഷിച്ചു അവർ അന്യനാടുകളിലേയ്ക്ക്  വിട്ടു പോകുന്നു. ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ജർമ്മനിയിലേക്ക്, മറ്റു ചിലർ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, കാനഡായിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ അനേകം രാജ്യങ്ങളിലേക്കവർ കുടിയേറുന്നതിനു കാരണം, നാടിന്റെ ഭാവി തകർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനം കണ്ണീരിൽ താഴുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. കുറെ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരുകയില്ല, കേരളം വന്യമൃഗങ്ങളുടേയും, അവയെ ഭയപ്പെട്ട് വിറയലോടെ അവരുടെ വീടുകളിൽ, മറുനാടുകളിൽ പഠനത്തിനും തൊഴിലിനും പോയ കുഞ്ഞുമക്കളെ വീണ്ടും അടുത്തു കാണാൻ കഴിയാതെ ജീവിക്കുന്ന കുറേ വയോജനങ്ങളുടെയും, അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കുറെ ക്രിമിനലുകളുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറും  

ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി തോന്നുന്ന അവരുടെ ഓരോരോ അടിയന്തിര പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ, ജനങ്ങൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ തന്നെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സ്വരം ഉയർത്തുന്നു. ഇവർ ഉൾപ്പെടുന്ന ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം പോലും വിമശനം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും അശേഷം പരിഗണിക്കാതെ ആളുകൾക്ക് വിവേകപൂർണ്ണമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു. കാരണം, ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം പോലും, അതിന്റെ പ്രധാന ശത്രുവായ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു പറയും, ഇത് രാഷ്ടീയക്കാരുടെ അതി അത്യാഗ്രഹവും വിഡ്ഢിത്തരവും അവർ തുറന്നു കാണിക്കുകയല്ലേ? 

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുറയുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ചു ഒരു വിശകലനം ചെയ്യാതെ ജനങ്ങൾ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെ വിലമതിക്കുന്നില്ല എന്ന ഇക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നിലപാട് ശരിയല്ല. ജനങ്ങളില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയാക്കാർ മാത്രമുള്ള, അതെ-ജനങ്ങളില്ലാത്ത ജനാധിപത്യമില്ല. എന്നും എക്കാലവും രാജ്യത്തു വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും സമ്പത് നിലവാരവും, രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതവും എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം ജനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ഉടനെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ദൗത്യമാണ്. സർക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തെയാകെ ജനങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നു തിന്നുന്ന കടുവാകളുടെയും കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും വിഹാരകേന്ദ്രമാക്കി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ കാട്ടു മൃഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷനൽകുന്ന നിയമം ഉണ്ടാക്കി. സർക്കാർ നേതൃത്വത്തെ അവരുടെ മൃഗീയ മനഃസാക്ഷിനിലപാടിനെതിരെ ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ? ജനങ്ങളുടെ ജീവനല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വിഷയം. അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയും പണം തട്ടിയെടുക്കുവാൻ, മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ ശിക്ഷാനടപടിയായി അവരിൽനിന്നു സർക്കാർ പിടിച്ചെടുക്കും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരോ വിധത്തിൽ നികുതികൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഏകാധിപത്യ നിലപാടാണ് എന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരുദാഹരണം, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വളർത്ത്പട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും നികുതി ചുമത്തുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായല്ലോ. ആരാണ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആവശ്യമായ ഈവിധം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്

പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികളായിരുന്നവർ - അവരാകട്ടെ, സ്ത്രീ-പുരുഷഭേദമില്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരിക്കലും അഴിമതിയെ നൂറു ശതമാനവും ചെറുത്തിട്ടില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണ മാനേജ്‌മെന്റിനെ നിസ്വാർത്ഥമായി പിന്തുടരുന്നവർക്ക് പുറമെ അവർക്ക് സമ്പത് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു നല്ല ജോലി സ്വയം ലഭിക്കുന്നതുവരെ, അവരുടെ വ്യക്തിഗത സമ്പുഷ്‌ടീകരണത്തിലോ വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിലോ മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അതുനശേഷം അവർ വിവേകശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവർ നുണ പറയുകയോ തെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താൽ അവർ നിവൃത്തികേടിൽ പിന്നീട് രാജിവച്ചു സ്വയം കുറ്റവിമുക്തനാകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നേരത്തെ അവർ ചില ബിസ്സിനസിന്റെയും അതിനോട് അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഉയർന്നുവരുന്ന കെട്ടുപാടുകളിലൂടെ ആവർത്തിച്ചു ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഇന്ന് അവരുടെയൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിന് യാതൊരു പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമില്ല. അതിനു ചില വശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരാൾ അത്, എപ്പോൾ ചെയ്യണം- ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അഴിമതികൾ, പുതിയ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, മുഖംമൂടിയുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ, അതിനും ചില ബന്ധപ്പെട്ട പരാജയങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയവും ചില  വ്യാവസായികവുമായ ബന്ധങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ-അതെ വിഡ്ഢികളായ ജനങ്ങളിലൂടെ വീണ്ടും അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവിവിധ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അവരുടെ മൗലീക അവകാശങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വം ലഭിക്കുവാൻ ഭരണകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലും തെരുവുകളിലും ചേർന്ന് പ്രതിഷേധസമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ക്രൂരനടപടികൾക്ക് ഇരയായി മരണപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. ഇറാനിൽ, അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിൽ, തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, മാത്രമല്ല, ജർമ്മനിയിൽ പോലും ജനം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ കർഷകരുടെ ആവശ്യമാണ് പ്രകൃതിയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കൃഷിവികസനത്തെ സർക്കാർ ആവശ്യമായ സഹകരണവും നടപടികളും ചെയ്യണമെന്ന കാര്യം. ഇത്തരം ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചങ്ങലയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. അതുപക്ഷേ, "വിശാലമായ രീതിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പിറുപിറുപ്പ്" എന്നതുപോലെ മാത്രമേ അതിപ്പോൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുള്ളൂ. "വിശാലമായ വിപരീതമുന്നണി" യുടെ തളർന്ന ഏതോ പിറുപിറുപ്പ്, എന്നതിനെ ഭരണകക്ഷികളും അവരുടെ എല്ലാ അനുകൂലികളും ചേർന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളും ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കൊറോണയ്ക്ക് പകരം വലിയ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ജനങ്ങളിലെ ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിൽപ്രശ്‌നങ്ങളും, സാധാരണജനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മേൽജാതി-കീഴ്‌ജാതി- മത- സാമ്പത്തിക തലങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അനീതികളും അഴിമതികളും നിത്യസംഭവമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രോഷത്തിന്റെ ശൈത്യകാലത്തെ നോക്കി വലത്പക്ഷ തീവ്വ്രവാദികൾ അവരുടെ പിന്തുണക്കാരെ അണിനിരത്തുന്നു എന്നത് പ്രധാന വിഷയമാണ്. അതിലേറെ പ്രകടമായി കാണുന്നത് ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായി ഏകാധിപത്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര-കേരള സർക്കാരുകൾ ആണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രധാനമായതും. അതാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ മാരകമായ ഭയം

കേരളം ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാകുന്നവോ?  

അഴിമതികൾ കൂടാതെ, ഒരു സർക്കാർ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്നുവെന്നതും ഇന്ന് അവ വളരെ അപ്രധാനമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പല ചെറുകിട സംരംഭകരും സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ, ഏറെക്കുറെ കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലത്തിനു ശേഷം പാപ്പരായ ആളുകളെ സഹായിച്ചു അവരെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് കുറെ ധനസഹായം നൽകേണ്ട സമയമാണിത്. കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് കാരണം കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ കുറവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ദൈനംദിനം ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർദ്ധനവ്, അനാവശ്യമായ നികുതിപിരിവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആർക്കും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ, രാഷ്ട്രീയവും അത് നയിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ, അവൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അലക്കുവാനും അത് ഇസ്തിരിയിട്ട് മിനുക്കിയെടുക്കാനും വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകൾ, നിത്യവും നടത്തുന്ന യാത്രച്ചെലവുകൾ എല്ലാം സർക്കാർ നൽകുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും, ആവശ്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചു ആളുകൾ മാത്രം അധാർമ്മികമായ വിധത്തിൽ ഇന്ന് സമ്പന്നരാകുന്നു. കേരളത്തിൽ യുവജനങ്ങൾക്കും കർഷകർക്കും സ്ഥാനമില്ല, അവകാശങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല, രാഷ്ട്രീയക്കാർ കേരളം യുദ്ധഭൂമിയാക്കി ത്തീർത്തു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യത്തിനുള്ള അരി ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് സർക്കാരാണെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാദിവസവും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാവിജീവിത ഭയം മൂലം കേരളം വിട്ട് എന്നേയ്ക്കും മറുരാജ്യങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്നു. 

ജനപ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു.

കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതവഴികൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളസർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുതിയ നികുതിവർദ്ധനവിനു വേണ്ടി ബജറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു. എന്തിന് വേണ്ടി എന്ന് ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല. കേരള വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന്, അതായത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പണം ചോർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും ചില ബാങ്കുകളുമായി ചേർന്ന് പുതിയ തന്ത്രം മെനഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെതിരെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല. കാരണം സർക്കാരിന്റെ തലോടൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിമതിക്ക് തലോടൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം. കെ-റയിൽ പദ്ധതി, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി, മാത്രമല്ല, ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളെ ബഫർസോൺ പദ്ധതിപ്രകാരം കുടിയൊഴിപ്പിച്ചു പുറത്താക്കുക, ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട്  രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കരുത്തു തെളിയിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇന്നുള്ള കേരള മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ചെയ്യുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ആശയവിനിമയം ഒരു തലക്കെട്ടിൽ മാത്രമെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ  തോന്നുന്നു. അത് എന്തുമാകട്ടെ, പ്രശ്നമല്ല. അവർ എന്തും അവരുടെ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ സുതാര്യമായി വിശദീകരിച്ചാലും, അഥവാ, അവർ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഉപായം ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും, അസുഖകരമായ ചില വിശദാ൦ശങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം അവർ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെതിരെ സൈദ്ധാന്തികമായി ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് നല്ല സമയം ആയിരുന്നു. പക്ഷെ, ബഹുജനങ്ങളെല്ലാം പ്രതിഷേധവുമായി പരസ്പരം ഒരുമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും, ഇതുവരെ നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രതിഷേധങ്ങളെ ചിലർ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഒരുവിധം രോഗ പ്രതിരോധ നടപടിപോലെ തരംതിരിക്കുകയും അത്തരം സാദ്ധ്യമായ വലത് പക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ മുൻവിധികൾ പറയുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഏതു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കുമെതിരെ അലയടിപ്പിക്കുന്നവരെ എന്നും പ്രകടമായി കാണാൻ കഴിയും.     

 കുറച്ച് അതിസമ്പന്നരും വളരെയേറെ ദരിദ്രരും-  

ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 40 ശതമാനത്തിലും കവിഞ്ഞു സമ്പത്ത്  1 ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന അതിസമ്പന്നരുടെ കൈകളിൽ ആയിരിക്കുന്നു വെന്ന വാർത്ത ഈ കഴിഞ്ഞ നാളിൽ കേരളത്തിലെ ചില മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ അതേസമയം പകുതി ജി എസ് ടി യും വരുന്നത് പാവങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഒരു ശതമാനം വരുന്ന ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ധനികർ ഒന്നടങ്കം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതായ  ആസ്തി രാജ്യത്തെ മൊത്തം സമ്പത്തിന്റെ നാല്പത് ശതമാനമാണ്. അവരിൽ ചിലരാണ്, അംബാനി, അദാനി തുടങ്ങിയ കോടീശ്വരന്മാർ. ഇന്ത്യൻ പ്രധാന മന്ത്രിയാണ് അവരുടെ സമ്പത്തിന്റെയാകെ മേൽനോട്ടക്കാരനും രക്ഷകനും. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമിതാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിവരുന്ന താഴേത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു ചേർത്താൽപ്പോലും അത് ആകെ വരുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ  "ഓക്സ്ഫോ൦ ഇന്ത്യ" നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നത്. അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്തു അതിസമ്പന്നരിൽ നിന്നും അഞ്ചു ശതമാനം നികുതി ഈടാക്കിയാൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് വേൾഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോറത്തിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അസമത്വത്തിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പോലും ഓക്സ്ഫോ൦ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു


 

മാത്രവുമല്ല, 201721 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ അതി സമ്പന്നനായ ഗൗതം അദാനിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യവർദ്ധനവിന് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം നികുതി ചുമത്തിയാൽത്തന്നെ 1.79 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകർക്ക് ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് നൽകാൻ ഈ തുക മതിയാകും. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ശതകോടി സമ്പന്നന്മാർക്ക് അവരുടെ മുഴുവൻ രണ്ടു ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയാൽ അടുത്ത മൂന്നു വർഷത്തേയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ പട്ടിണി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി 40423 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ വില്പനനടത്തിയാൽ സർക്കാരിന് നൽകേണ്ടതായ നികുതി ശരാശരി 20-മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ നല്കേണ്ടിവരുന്നു. ഒരേസമയം തന്നെ പ്രവാസികളെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്നു, എന്നാൽ പുറംകാലുകൊണ്ടു അവരെ സർക്കാർ തൊഴിച്ചു പുറത്താക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന എളുപ്പമാർഗം. ജനങ്ങളുടെ നിരവധിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്ത്രീതൊഴിലാളികൾക്കും പുരുഷ തൊഴിലാളിക്കും മുന്നോക്കവിഭാഗ തൊഴിലാളിക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും തമ്മിൽ വേതന വ്യവസ്ഥകളിൽ വലിയ അസമത്വം നിലവിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, ആരോഗ്യപരിപാലനവിഷയങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ അനേകം ജനകീയ കാര്യങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യം വിളിച്ചുല്ലസിച്ചു ആഡംബരജീവിതം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയരാക്ഷസവിഭാഗം അവയൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് ഭാവിക്കുകയാണ്. 

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും തുടരെ അവകാശപ്പെടുന്നത്, കേരളത്തിലോ, ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയോ യാതൊരു വിധ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്നും, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ വലിയ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയെന്നുമാണ്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ  ജയിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനും, പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിലെ മുഖ്യനാകാനും എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ അടവുകളും എടുത്തു പയറ്റിത്തുടങ്ങി. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ . വ്ളാദിമിയർ പുട്ടിനെപ്പോലെയും തുർക്കി രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് എർഡോവാനെപ്പോലെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏകാധിപതിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയും ഇന്ത്യയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇനിയൊരു നരേന്ദ്രജാലമല്ല, സർക്കാരുകളുടെ നികുതി ചൂഷണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ മോചനവും ജീവിതസുരക്ഷിതത്വവുമാണ്. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു പിണറായി ഏകാധിപത്യ നേതൃത്വം നയിക്കുന്ന പേട്ടതുള്ളൽ അല്ല ജനങ്ങൾ  ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നുണയുടെ ഏകാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം തകർക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവുകയാണ്.

ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത്? എല്ലാവർക്കും പഴയതുപോലെ ജീവിതം തുടരാം? എന്നാൽ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കൂടുതൽ നിരാശരാണ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ എവിടെ, ആരായിരുന്നാലും സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തോടു ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവണതയ്ക്ക് വഴങ്ങിയെന്നു ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അതുതന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജനാധിപത്യ ചിന്താഗതി. ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. 

രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രശസ്തി പൂജ്യത്തിലാണ്; ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പാർട്ടികളും ജനാഭിപ്രായത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട്  പുറംതള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നീരസം രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള  ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ തീരാത്ത പ്രതിസന്ധിയായി വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇത് ശരിയാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാം. പക്ഷെ, ജനങ്ങൾ എല്ലാം മറന്ന് അവർക്ക് താങ്ങുകളായി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. //-

   *********************************************

  Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
*********************************************************